Kostprijs 2018 tips & tricks

0
2805

Marcel Reijmers

Kostprijs 2018 tips & tricks
De berekening van de kostprijzen die gelden voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Een onjuiste berekening kan de marge negatief beïnvloeden of u juist te duur maken t.o.v. de concurrentie. Zaak dus om het hele proces rondom kostprijsbepaling zorgvuldig aan te pakken. In dit artikel geven we daar een aantal handvatten voor. De uiteindelijke berekening zult u natuurlijk zelf moeten maken en daar bent u ook zelf verantwoordelijk voor. Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2018.

Laatste update: 28 november 2017: premie WW en WIA zijn gepubliceerd in de Staatscourant

25 oktober 2017


Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Wachtdagcompensatie
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
  • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90/91%
  • Pensioenpremie
  • Afhankelijk van de contractvorm
   • Premie sociaal fonds
   • Scholing
   • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
  • Premie sectorfonds
  • Premie WAO/WIA
  • Gedifferentieerde premie Whk
  • Premie zorgverzekeringswet
  • Premie werkloosheidswet
  • Voorziening voor de transitievergoeding
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt, dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u de sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs.


Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor.
De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchises voor de pluspensioenregeling en afdrachtverminderingen. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in het verloningspakket.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld geen rekening met franchises. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.


Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
De minimumlonen voor 2018 zijn bekend. De reserveringspercentages zijn bekend.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO

 • De premies voor de pensioenregeling van StiPP blijven ongewijzigd. De franchise en het maximum pensioengevend uurloon zijn nog niet bekend.
 • De premies sociaal fonds en scholing zijn onveranderd.
 • De kosten voor transitievergoeding, leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen.

Werkgeverslasten
De sectorpremies en de sectorale premies voor de werkhervattingskas zijn bekend, al gepubliceerd in de Staatscourant en daarom definitief. De premie Werkhervattingskas wordt op ondernemingsniveau door de Belastingdienst eind november / begin december meegedeeld. De premies voor WW, WIA en Zorgverzekering zijn op 23 november gepubliceerd in de Staatscourant. De premie WW is uiteindelijk vastgesteld op 2,85%, iets lager dan eerder meegedeeld.

 • De premie WAO/WIA is bekend. Sinds 2014 is hierin ook de premie Kinderopvang opgenomen.
 • De gedifferentieerde premie Whk krijgt u van de Belastingdienst te horen of van uw verzekeraar als u eigen risicodrager bent.
 • De premie ZVW is bekend.
 • De premie WW is bekend.

CAO- en andere wijzigingen
In de CAO van de ABU zijn een aantal wijzigingen die zoals het er nu naar uitziet uiterlijk 1 januari 2018 ingaan. De wijziging die de grootste impact heeft is dat het aantal vakantiedagen van 24 naar 25 gaat. Ook verandert de jeugdloonstaffel: die wordt gelijkgetrokken met de percentages die gelden voor het wettelijk minimum jeugdloon. Vanaf 1 april gelden er nieuwe regels om de ADV te berekenen, maar hij mag nog steeds als bruto vergoeding worden uitbetaald. Als de ADV structureel is moet hij tijdens de vakantieperiode wel worden doorbetaald.
Op 1 januari zijn er ook weer wijzigingen in het WML in, zoals de regeling voor meeruren die onder andere impact heeft op de toepassing van de ET-regeling.

Sinds juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding.In het regeerakkoord is afgesproken dat het recht hierop vanaf de eerste dag ontstaat. De precieze invulling is echter nog niet bekend. Wij adviseren hier een voorziening voor op te nemen in de kostprijs of met de inleners afspraken te maken hierover.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied.


De berekeningen


Met het excel-document en de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2018.

Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.

Zodra alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Deze werkt voor zowel sector 52 als de vaksectoren. Ook kunnen de ADV-dagen in tijd in de berekening mee worden genomen en hebben wij een versie waarin de kosten van het Bouwpensioen i.p.v. StiPP worden berekend. Als u deze geavanceerde tool wilt bestellen, stuur ons dan een mailtje.

Seminar op 6 december
Wilt u een uitgebreide toelichting op de kostprijs én inzicht krijgen in de cao wijzigingen, de werking van de diverse loonkostenvoordelen en andere wet- en regelgeving die voor 2018 relevant is? Kom dan naar het seminar dat FlexKnowledge op 6 december a.s. organiseert in het Van der Valk Hotel in Houten.


De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2018. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

Auteur: Marcel Reijmers, partner FlexKnowledge, oktober 2017

Bronnen: