Kosten bedrijfsrecherche bij diefstal: werknemer betaalt

0
1981

9 juni 2010

In de zaak die op 14 april 2010 speelde voor de kantonrechter Breda, vorderde de werkgever van een stelende werknemer de onderzoekskosten die hij had gemaakt vanwege het inschakelen van een bedrijfsrecherchebureau. De kosten bedroegen € 7.500,=.

Casus
In de onderneming van de werkgever waren geruchten dat er gestolen werd op een of meerdere afdelingen. Nadat intern onderzoek geen resultaat opleverde, heeft de werkgever omstreeks juli 2008 het onderzoeksbureau Hoffman Bedrijfsrecherche ingeschakeld om te achterhalen wie zich binnen haar onderneming schuldig maakte aan diefstal. De werknemer heeft uiteindelijk aan de werkgever toegegeven dat hij diefstal had gepleegd. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgever de werknemer op staande voet ontslagen en vorderde hij van de werknemer de gemaakte kosten voor het onderzoek.

Standpunt werkgever

Volgens de werkgever heeft de vordering tot vergoeding van de recherchekosten betrekking op de arbeidsovereenkomst. De werkgever betoogt dat de werknemer zich niet heeft gedragen als een goed werknemer en dat er daarom sprake is van wanprestatie dan wel van een onrechtmatige daad. De werknemer dient op grond hiervan de recherchekosten die de werkgever heeft gemaakt te vergoeden, aldus de werkgever.

Werknemer

De werknemer betwist de vordering van de werkgever. Volgens de werknemer is het inschakelen door de werkgever van een bedrijfsrecherchebureau buitenproportioneel. De kosten van het inschakelen van het bedrijfsrecherchebureau staan niet in verhouding tot de waarde van de op dat moment vermiste spullen.

Kantonrechter

Diefstal is volgens de kantonrechter in strijd met de contractuele verplichting die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. Deze wanprestatie is een onrechtmatige daad. Maar ook los van de arbeidsovereenkomst kan diefstal als een onrechtmatige daad worden aangemerkt. De werknemer dient de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Met betrekking tot het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding, dient als uitgangspunt genomen te worden dat de benadeelde zoveel mogelijk in de situatie moet worden gebracht waarin zij zou verkeren indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. De kantonrechter bepaalt dat in onderhavig geval dit betekent dat de volledige schade vergoed dient te worden. Volgens de kantonrechter is de noodzaak voor het inschakelen van bedrijfsrecherche voldoende aannemelijk gemaakt doordat er een vermoeden van diefstal was.

Bronnen: www.rechtspraak.nl: LJN: BM2354; Rechtbank Haarlem, Sector kanton – locatie Haarlem, 29 oktober 2008, LJN: BG2722