Kamervragen inzake verplichtstelling ABU CAO

0
1077

Rijksoverheid

20 april 2011

Vragen van Koşer Kaya (D66) aan Kamp over de representativiteit bij verplichtstelling CAO’s.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Verplichtstelling ABU CAO en uitzendpensioenfonds StiPP op basis van discutabele cijfers?’. 1)

2. Klopt het dat in de “Praktische handleiding voor het opstellen van representativiteitscijfers” wel de UWV-cijfers inzake het aantal werknemers worden genoemd, maar niet de CBS-cijfers inzake het aantal fte’s?

3. Klopt het dat de Wet AVV, de Wet BPF 2000, het Toetsingskader AVV en de Beleidsregels Toetsingskader Wet BPF 2000 betrekking hebben op het aantal werknemers en niet op het aantal fte’s?

4. Hoe verklaart u de verschillen tussen het aantal van circa 200.000 uitzendkrachten zoals genoemd in de representativiteitsgegevens opgegeven aantallen en het aantal van 700.000 zoals genoemd op de website van ABU? In welke mate beïnvloedt dit de representativiteit?

5. Waarom is er bij de representativiteit van de in het artikel genoemde CAO gerekend met CBS-cijfers inzake het aantal fte’s en niet de UWV-cijfers inzake het aantal werknemers? Voldoen de aangeleverde representativiteitscijfers aan de wet- en regelgeving? Klopt het dat er niet voldaan wordt aan de representativiteitseis wanneer er gerekend wordt met de UWV-cijfers inzake het aantal werknemers?

6. Hoe beoordeelt u de verklaring van StiPP, dat het door StiPP zelf gevoerde basispensioen een “dure regeling is die slechts in weinig gevallen leidt tot pensioenopbouw” in het licht van de doelstelling van StiPP (zie art. 3 lid 2 van de Statuten van StiPP)? 2)

7. Hoe verhoudt de discussie over de aangeleverde representativiteitscijfers zich tot de verplichtstelling van StiPP?

8. Klopt het dat uw ministerie aangeleverde representativiteitscijfers steekproefsgewijs toetst? In welk percentage van de gevallen gebeurt dit? Heeft er in deze casus toetsing plaatsgevonden?

9. Deelt u de mening dat er duidelijke en objectieve maatstaven moeten zijn voor het vaststellen van de representativiteit? Zo ja, welke mogelijkheden tot verbetering ziet u op dit gebied?


1) Verplichtstelling ABU CAO en uitzendpensioenfonds StiPP op basis van discutabele cijfers?, 28 maart 2012
2) StiPP Statuten, art. 3 lid 2.: Het fonds heeft ten doel binnen de werkingssfeer en overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van de reglementen de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gepensioneerde en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden.

Bron: Overheid.nl, april 2012