Fraude geen dringende reden voor ontslag?

0
2412

27 februari 2010

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden, zoals fraude, wil beëindigen dient zich te realiseren dat zijn beslissing grote consequenties met zich brengt. De werkgever moet de tijd nemen voor een deugdelijk onderzoek.

De werknemer moet, desgewenst, ook de gelegenheid krijgen juridische bijstand te vragen. De werknemer heeft recht op inzage in het belastende materiaal. De werknemer dient vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld documenten uit het bedrijf van de werkgever op te vragen en deze te kunnen bestuderen zodat hij de verwijten van fraude kan pareren. Dat stelt de kantonrechter in de zaak tussen een afvalverwerkingsbedrijf en een (voormalige) wachtchef.

Samenvatting
In deze procedure wordt o.a. de vraag behandeld aan welke eisen een onderzoek naar fraude door een werknemer moet voldoen en wat de consequenties zijn wanneer dit onderzoek niet voldoende is uitgevoerd. Voorafgaand aan de gehouden zitting heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden. De dringende reden is niet komen vast te staan. Wel is er sprake van een verandering van omstandigheden; het vertrouwen tussen werkgever en werknemer is geschaad. Er wordt ontbonden met toekenning van een vergoeding, waarbij de C-factor op 0,5 is gesteld. Hieronder het verloop. Tip voor bedrijven: bewaar de inloggevens van thuiswerkende werknemers.

Werknemer niet aanwezig tijdens overuren
De werkgever stelt in het kader van een kostenbesparingsonderzoek dat de werknemer overuren declareerde, waarvoor hij in werkelijkheid geen werkzaamheden heeft verricht. Gedurende de periode januari 2009 tot juni 2009 heeft de werknemer structureel declaraties ingediend voor werk dat hij niet heeft verricht. In deze periode heeft de werknemer op declaratieformulieren ingevuld extra diensten te hebben gewerkt, ter vervanging van zijn collega-wachtchefs van andere ploegen. In die periode heeft de werknemer 203 overuren gedeclareerd, terwijl hij op die data en tijdstippen niet op het bedrijfsterrein is geweest. Dit blijkt ook uit aanwezigheidsregistraties.

Fraude – geen vergoeding?
Kortom, de werkgever verdenkt de werknemer van fraude. De werkgever verzoekt vervolgens voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van een vaststellingovereenkomst. In deze overeenkomst is onder andere vermeld dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt per 1 oktober 2009, zonder dat aan de werknemer enige vergoeding toekomt. Bij brief van 11 september 2009 van zijn gemachtigde roept de werknemer de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst in.

Gewerkte uren onder andere post ingevuld
De werknemer stelt dat het door hem gedeclareerde overwerk grotendeels thuis plaatsvond. Hij had met zijn leidinggevenden afgesproken dat hij extra uren mocht declareren, door een willekeurig aantal posten op zijn overwerkformulier te gebruiken. Het is dus juist dat de werknemer geen vervangingswerkzaamheden voor zijn collega’s heeft verricht. De werknemer ziet in dat het handiger zou zijn geweest om deze nieuwe afspraak schriftelijk te bevestigen. Hij wijst erop dat de beide opvolgende leidinggevenden de overwerkformulieren altijd hebben goedgekeurd. Alleen hieruit blijkt al dat de werknemer op de afgesproken wijze zijn declaraties indiende.

Inloggegevens niet voorhanden
De werkgever heeft geen inloggevens voorhanden die zouden kunnen bevestigen dat de werknemer inderdaad vanuit zijn huis inlogde. De kantonrechter stelt dat de werkgever (voor een volledig onderzoek) deze gegevens relatief gemakkelijk uit haar eigen computersysteem had kunnen putten. Verder acht de kantonrechter het ongeloofwaardig dat deze gegevens niet kunnen worden geproduceerd.

Vaststellingsovereenkomst staat beroep werknemer niet in weg
Voorts geldt dat het bedrijf, als grote werkgever en voorzien van juridische bijstand, ook wel behoort te weten dat een ondertekende vaststellingsovereenkomst geen garantie is dat de werknemer niet met succes alsnog een beroep op de rechter kan doen.

Geen goed werkgeverschap
Gebleken is dat de werknemer tijdens een gesprek met twee leidinggevenden onaangekondigd is geconfronteerd met de bevindingen van de werkgever, dat er is gedreigd met strafrechtelijke aangifte en dat hem twee dagen later de vaststellingsovereenkomst is meegegeven. Volgens het bedrijf heeft de werknemer in dit gesprek gelijk bekend, maar er is geen gespreksverslag. Deze aanpak toont niet de zorgvuldigheid die van goed werkgeverschap mag worden gevergd. Ook in geval van fraude (en ontslag) dienen de rechten en de (onderzoeks)belangen van de werknemer te worden gerespecteerd. Dit overigens ook in het belang van de werkgever. Hoe zorgvuldiger het onderzoek, des te groter de kans dat de rechter de werkgever in het gelijk zal stellen.

Geen dringende reden
Een en ander betekent dat het verzoek niet kan worden toegewezen op grond van een dringende reden. Deze is feitelijk niet komen vast te staan.

Ontslagvergoeding
Rekening houdende met alle omstandigheden – een onberispelijk dienstverband, en de ingrijpende financiële en persoonlijke consequenties van ontbinding – ziet de kantonrechter aanleiding de correctiefactor ingevolge de kantonrechtersrichtlijn vast te stellen op 0,5; in dit geval betekent da een ontslagvergoeding van € 61.000,00.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: BL0220, Sector Kanton Rechtbank Rotterdam, 25 januari 2010