Europese Hof: onterechte boete buitenlandse uitzendkrachten

0
981

Volgens het Europese Hof van Justitie heeft het ministerie van Sociale Zaken aan Essent ten onrechte een boete opgelegd voor het laten werken van buitenlandse uitzendkrachten zonder werkvergunning.

Essent liet begin 2008 via tussenpersonen onder andere 29 Turkse werknemers een speciale steiger bouwen. Zij waren bij het Duitse Ekinci Gerüstbau in dienst en hadden geen Nederlandse werkvergunning.

Achtergrond van deze zaak: ministerie van SZW vs Essent
“Uit een door ambtenaren van SZW opgesteld rapport uit 2010 blijkt dat bij een nevenvestiging van Essent 29 vreemdelingen van Turkse nationaliteit, twee ‘ex-Joegoslaven’, een Marokkaan en een Macedoniër arbeid verrichtten. Het betreft steigerbouwers die via een ‘inleenconstructie’ waren ingehuurd van het in Keulen gevestigd bouwbedrijf Ekinci dat de werkkrachten verhuurde aan de NL opdrachtnemer. Voor de buitenlandse werkkrachten is geen tewerkstellingsvergunning afgegeven.
Essent wordt hiervoor beboet wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). MinSZW verwijt Essent dat het geen informatie heeft ingewonnen over voorschriften en weigert de boete te matigen. Partijen verschillen ook van mening over de contractsverhouding van partijen. MinSZW ziet de werkwijze niet als grensoverschrijdende dienstverrichting (door de werkrelatie tussen de arbeiders en Ekinci) en daaruit volgt dat Essent vergunningen had moeten aanvragen.
De rechter in eerste instantie stelt MinSZW in het gelijk. Hij stelt dat de Turkse werknemers zich, nu zij in DUI een legale status hebben, niet in NL op de standstill-bepaling van artikel 13 van Besluit 1/80 kunnen beroepen. Essent is van mening dat dat nu juist wel het geval is. In DUI zijn ze immers beschermd, in NL niet.
Essent wijst daarnaast op de verruiming van het begrip ‘werkgever’ in de NL rechtsorde. Om fraude en/of gebruik van sluipwegen te voorkomen is in de Wav degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten vergunningplichtig werkgever. De gezagsverhouding heeft daar dus geen invloed op.”
> Lees meer

Oordeel Europese Hof
Het Europese Hof blijkt in dit geval het aanvragen van een werkvergunning voor Nederland niet nodig te vinden, vanwege het Duitse dienstverband van de uitzendkrachten.

Citaat uit het Arrest: “Hoewel een lidstaat dus de bevoegdheid toekomt om na te gaan of een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die aan een in de eerste lidstaat gevestigde inlenende onderneming een dienst verstrekt die erin bestaat werknemers die onderdaan zijn van een derde land ter beschikking te stellen, de vrijheid van dienstverrichting niet gebruikt voor andere doeleinden dan het verstrekken van de betrokken dienst, en om daartoe de vereiste controlemaatregelen te nemen (zie arrest Commissie/Duitsland, EU:C:2006:49, punt 36), mag de uitoefening van deze bevoegdheden er niet toe leiden dat deze lidstaat onevenredige vereisten oplegt.”
> Lees het Arrest van het Hof

Uitspraak ondermijnend voor gelijk loon voor gelijk werk
Het principe van gelijk loon voor gelijk werk wordt door deze uitspraak ondermijnd, vindt Asscher.

De uitspraak kan veel gevolgen hebben, omdat het ministerie van SZW in meerdere situaties dergelijke boetes heeft opgelegd.

Risico toestroom buitenlandse uitzendkrachten
Minister Asscher vreest dat deze uitspraak ook de weg opent voor een toestroom van buitenlandse uitzendkrachten. Uitzendbureaus uit andere EU-landen zouden nu gemakkelijker goedkope arbeidskrachten van buiten Europa in Nederland kunnen aanbieden. Hij vindt het nodig de uitleg van de regels op Europees niveau aan te passen.

Werkzaamheden melden bij UWV
Buitenlandse uitzendbureaus moeten hun werkzaamheden melden bij het UWV, zodat kan worden gecheckt of het werkelijk om uitzendwerk gaat.

Bron: FD, 11 september en minBUZA.nl

Reactie CNV
CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt de uitspraak van het Hof ‘schokkend’. Limmen: ‘In Nederland kennen we juist een systeem van werkvergunningen om te voorkomen dat er verdringing plaatsvindt door werknemers van buiten de EU. En hier wordt een constructie verzonnen die eigenlijk deze hele Nederlandse wet buiten werking stelt.’
Lees meer