Dief betaalt geen schadevergoeding

0
575

14 maart 2012

Een stelende werkneemster hoeft ondanks een schriftelijke schuldbekentenis geen schadevergoeding te betalen aan haar werkgeefster.

In de zaak die op 1 februari 2012 voor de rechtbank Amsterdam speelde, heeft werkneemster in een schriftelijke schuldbekentenis verklaard diefstal te hebben gepleegd en ten gevolge van die diefstal aan werkgeefster een schadevergoeding van 115.500 euro verschuldigd te zijn. De rechtbank Amsterdam oordeelt of werkgeefster op basis van de door werkneemster afgelegde schuldbekentenis een vordering op haar heeft.

Feiten
Werkneemster is in de functie van verkoopster in dienst bij werkgeefster. Werkgeefster is een onderzoek naar diefstal van werkneemster gestart door onder meer het plaatsen van camera’s. Vervolgens heeft werkgeefster werkneemster geconfronteerd met de diefstal en vond er een gesprek plaats tussen werkneemster, de bedrijfsleider en een persoon van de bedrijfsrecherche. In dit gesprek heeft werkneemster de diefstal bekend.

Geschorst en ontslagen
Vervolgens heeft werkgeefster aan de hand van verklaringen van werkneemster de waarde van de goederen die zijn vervreemd vastgesteld op een bedrag van 115.000 euro. Daarnaast heeft werkneemster verklaard bereid te zijn om 500 euro aan onderzoekskosten aan werkgeefster te vergoeden. Van het gesprek is een verslag opgemaakt dat door partijen is ondertekend. Werkneemster is door werkgeefster met onmiddellijke ingang geschorst en daarna op staande voet ontslagen.

Misbruik van omstandigheden
Werkgeefster heeft daarnaast strafrechtelijk aangifte gedaan van de diefstal. Vervolgens heeft werkgeefster werkneemster gesommeerd het bedrag van 115.500 euro aan haar te voldoen. Werkneemster geeft hieraan geen gehoor en heeft vervolgens in een brief aan werkgeefster de schuldbekentenis vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden.

Standpunt werkneemster
Werkneemster stelt zich op het standpunt dat ten aanzien van de schuldbekentenis geen wilsovereenstemming is bereikt. Volgens werkneemster heeft zij nooit willen verklaren dat zij bereid was een bedrag van 115.500 euro aan schadevergoeding aan werkgeefster te betalen. Daarnaast stelt werkneemster zich op het standpunt dat de schuldbekentenis door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Werkneemster ontkent niet dat zij goederen van werkgeefster heeft weggenomen.

Woorden in de mond gelegd
Werkneemster betwist echter wel dat aan de hand van haar verklaring het schadebedrag is vastgesteld. Het schadebedrag zou volgens haar veel lager zijn. Daarnaast stelt werkneemster dat zij zich tijdens het gesprek ongemakkelijk voelde en daarom alle vragen die zij van werkgeefster kreeg, bevestigend heeft beantwoord zodat zij zo snel mogelijk weg kon. Bovendien werden volgens werkneemster haar tijdens het gesprek woorden in de mond gelegd. Daarnaast stelt werkneemster dat zij met het ondertekenen van de schuldbekentenis zich niet goed besefte wat zij deed en wat de gevolgen voor haar hiervan waren.

Oordeel rechtbank
De rechtbank stelt vast dat werkneemster de schuldbekentenis heeft ondertekend (en op iedere pagina van de schuldbekentenis een paraaf heeft gezet) en dat zij daarnaast het verschuldigde bedrag in cijfers en letters heeft opgeschreven. Hierdoor mocht werkgeefster volgens de rechtbank ervan uitgaan dat werkneemster met de gehele inhoud van de schuldbekentenis instemde. Ten aanzien van de vraag of werkneemster zich terecht beroept op vernietigbaarheid van de schuldbekentenis wegens misbruik van omstandigheden, oordeelt de rechtbank dat het werkgeefster kan worden aangerekend dat zij werkneemster kort na de schuldbekentenis voor de diefstal, ook een schuldbekentenis heeft laten tekenen voor de door haar verschuldigde schadevergoeding.

Juridische gevolgen
Nu een dergelijke schuldbekentenis verstrekkende gevolgen voor werkneemster heeft, had werkgeefster werkneemster dienen te informeren over de (juridische) gevolgen van de ondertekening van de schuldbekentenis. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat werkgeefster dit heeft gedaan. De rechtbank oordeelt dat werkneemster in een zeer ongelijkwaardige positie verkeerde op het moment dat zij de beslissing nam om akkoord te gaan met het schadebedrag van 115.500 euro. De rechtbank neemt aan dat werkneemster deze nadelige beslissing niet zou hebben genomen wanneer zij door werkgeefster in de gelegenheid was gesteld zich op het gesprek (deskundig) voor te bereiden.

Terecht vernietigd
Tot slot oordeelt de rechtbank dat werkgeefster niet heeft kunnen bewijzen dat zij daadwerkelijk 115.500 euro schade heeft geleden. Werkgeefster had moeten begrijpen dat werkneemster niet zou hebben ingestemd met het schadebedrag van 115.500 euro wanneer zij de tijd had gekregen zich te beraden en advies in te winnen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van misbruik van omstandigheden aan de zijde van werkgeefster en dat werkneemster de schuldbekentenis – voor zover het de verklaring betreft dat zij bereid is een bedrag van 115.500 euro aan schadevergoeding aan werkgeefster te betalen – terecht heeft vernietigd, zodat de vordering van werkgeefster wordt afgewezen.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr BV3669