AWVN: ‘Niet vooruitlopen op discussie aanpassing Detacheringsrichtlijn’

0
100

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Werkgeversvereniging AWVN geeft commentaar op de voorstellen voor aanpassing van Verordening (EEG) nr. 883/2004 en de toepassingsverordening.

Voor sociaal zekerheidsrechtelijke detachering is met name de sociale zekerheidsverordening, die thans voorligt, het juridisch kader. Voor arbeidsrechtelijke detachering is niet alleen de detacheringsrichtlijn een juridisch kader, maar zeker ook de EVO-verordening inzake het toepasselijk (arbeids)recht, zo waarschuwt AWVN, lees meer

“De voorstellen over detachering worden door AWVN uitgebreider becommentarieerd, omdat ze verder gaan dan de initiële openbare raadpleging beoogde. Bovendien moeten de thans geformuleerde voorstellen bezien worden in het licht van de voorstellen die recentelijk zijn gedaan over aanpassing van de detacheringsrichtlijn en, in het verlengde daarvan, van de voorliggende sociale zekerheidsverordening. Deze voorstellen gaan in de richting van introduceren van het werklandbeginsel in het arbeidsrecht en sociale zekerheid, wat vanuit het oogpunt van totstandkoming van de interne markt eerder als een achteruitgang dan als een vooruitgang wordt beschouwd. Met de nu beoogde aanpassing van de sociale zekerheidsverordening moet daar niet op vooruitgelopen worden, vindt AWVN.”

Bron: AWVN/Ruud Blaakman, 22 december 2016