Afdrachtvermindering S&O wijziging 2017

0
230

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 is een wijziging in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) opgenomen.

Hiermee wordt wettelijk vastgelegd dat het eindheffingsloon niet tot het voor de S&O-afdrachtvermindering relevante loon wordt gerekend.

Op dit moment wordt voor de bepaling van de afdrachtvermindering het gemiddelde uurloon gebruikt. Dit uurloon wordt bepaald aan de hand van de loongegevens zoals die blijken uit de polisadministratie van het UWV.

Mededelingsplicht over uren, kosten en uitgaven
De ontvanger van de S&O-verklaring heeft een mededelingsplicht over het kalenderjaar voor het aantal bestede S&O-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring.

Boete bij verzuim mededeling
Op dit moment wordt bij het niet of niet tijdig doen van de mededeling een boete opgelegd ter hoogte van het bedrag van de S&O-correctieverklaring. Omdat het om een administratieve fout gaat wordt de boete in de praktijk op maximaal € 2500 vastgesteld.

Bij een onjuiste mededeling kan een hogere boete worden opgelegd op grond van artikel 26, eerste lid, WVA, waarvoor de zware procedure blijft gelden. Bij grove nalatigheid of fraude is de zware procedure van toepassing.

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2016