ABU: premiedifferentiatie WGA onbetaalbaar bij herziening Ziektewet

0
1510

De ABU is zeer bezorgd over de premiedifferentiatie WGA zoals die in de nieuwe wet wordt voorgesteld.
Door een andere financiering van de ZW en WGA komen er meer financiële prikkels voor werkgevers.

Zeer recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met Herziening van de Ziektewet.
Herziening van de Ziektewet heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers.
De ABU zet in het kort de wijzigingen op een rij naar invoeringsdatum:

Premiedifferentiatie WGA niet acceptabel
De ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van uitzendkrachten worden meer toegerekend aan de laatste werkgever. Dat gebeurt door het ziekengeld en de WGA-uitkering van flexwerkers via premiedifferentiatie rechtstreeks door te belasten aan werkgevers. De verwachting is, dat dit leidt tot meer inspanningen voor grote werkgevers om ziekteverzuim van flexwerkers te voorkomen en te beperken.

ABU: “Individuele premiedifferentiatie WGA leidt in uitzendsector tot onbetaalbaar hoge premies”
De ABU is van mening dat de individuele premiedifferentiatie WGA in de uitzendsector tot mogelijk onbetaalbaar hoge premies leidt. Bij de invoering van de individuele toewijzing van kosten wordt ervan uitgegaan dat werkgevers invloed kunnen uitoefenen op het verzuim (door het eerder in het traject geheel of gedeeltelijk terugdringen daarvan). Daarmee wordt verondersteld dat cliënten die de WGA instromen, geheel of gedeeltelijk weer geschikt zijn voor passend werk. Uit de WIA-claimbeoordeling (UWV) komt naar voren dat slechts 10% van de vangnetpopulatie uitzendbranche (uitzendkrachten) gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. De veronderstelling dat uitzendondernemingen invloed kunnen uitoefenen op WGA-gerechtigden door individuele toewijzing van kosten van de eerste tien jaar WGA-lasten is niet aannemelijk. Het ministerie onderzoekt de aanleiding van de hoge instroom in de WGA van vangnetters. De uitkomsten daarvan komen in het eerste kwartaal van 2013 beschikbaar. De verwachting is dat de uitkomst niet zal afwijken van eerdere onderzoeken.
Op dit moment loopt nog een onderzoek van het ministerie naar de stabiliteit van de financiering van het WGA-stelsel.

Maatregelen per 2013
Aanpassing van het ZW-criterium: voor mensen die ziek zijn geweest en weer aan het werk kunnen, geldt een andere (ruimere) norm voor het werk dat hij of zij moet accepteren. ‘Zijn arbeid’ wordt vervangen door ‘algemeen geaccepteerde arbeid’;
Aanscherping van de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen; de werknemer moet zelf harder aan de slag om weer aan het werk te komen;
Vereenvoudiging van het eigen risico dragen ZW door het mogelijk maken van een level playing field tussen publiek en privaat verzekerde werkgevers – door opheffing van de weeffout gaat de werkgever de premie betalen die past bij zijn verzekering – en het vervallen van de garantstelling. Bovendien komt de 25% compensatie voortaan ten goede van zowel publiek als privaat verzekerden.

Uitzendsector biedt passend werk
De maatregel waarbij na het eerste ziektejaar het begrip passende arbeid wordt opgerekt, zorgt voor een maximale activering om terug te keren naar werk. Hierbij kan de uitzendsector een belangrijke ondersteunende rol spelen. Verder wordt een snellere werkhervatting beoogd, door verlenging van de maximale periode van proefplaatsing tot zes maanden (nu nog drie maanden) en de mogelijkheid voor UWV om convenanten af te sluiten met werkgevers en sectoren, die gericht zijn op werkhervatting van ZW-gerechtigden.

Maatregelen per 2014
Invoering van een arbeidsverledeneis voor de duur van de loongerelateerde uitkering.
De duur van de ziektewetuitkering blijft ongewijzigd, maximaal twee jaar. De hoogte van de ziektewetuitkering wordt afhankelijk van het arbeidsverleden. In de nieuwe wet ontvangt iemand een ziektewetuitkering gedurende ten minste drie maanden van 70% van het laatstverdiende loon. Voorgesteld wordt om afhankelijk van het opgebouwde arbeidsverleden de periode te verlengen. Voldoet iemand niet aan de arbeidsverledeneis, dan wordt de hoogte van de ziektewetuitkering gesteld op 70% van het Wettelijk Minimum Loon. De VVD en PvdA zoeken in 2013 voor dit onderdeel van de wet naar een alternatief.

Premiedifferentiatie
Per 2014 wordt voor werkgevers premiedifferentiatie ingevoerd op de Ziektewet en de WGA. Dat gebeurt door het ziekengeld en de WGA-uitkering van flexwerkers via premiedifferentiatie rechtstreeks door te belasten aan werkgevers.

Individuele premiedifferentiatie voor grote werkgevers voor de ZW- en WGA-lasten (vast en flex) – vanaf 100x de gemiddelde loonsom komt de grens rond de 3 miljoen te liggen.
Sectorale premiedifferentiatie voor kleine werkgevers voor de ZW- en WGA-lasten (vast en flex). De loonsomgrens voor kleine werkgevers wordt bij lagere regelgeving vastgesteld – tot 10x de gemiddelde loonsom komt de grens rond de 3 ton te liggen.
Samengestelde premie (sectoraal en individueel deel) voor middelgrote werkgevers voor de ZW- en WGA-lasten (vast en flex) – tussen de 10x en 100x de gemiddelde loonsom.

Maatregelen per 2016
Invoering van een hybride stelsel WGA-vast én -flex, met vanaf dit moment een overstapmogelijkheid voor werkgevers naar eigen risico dragen voor de groep vangnet-WGA.

Bron: ABU.nl, 4 oktober 2012