Arbeidsinspectie

0
436

Arbeidsinspectie: toezicht, opsporing en handhaving van de wetgeving op het terrein van arbeidsbescherming.

NAW
Bezoekadres:
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag

Postadres:
Postbus 90801
2509 LV den Haag

Telefoon: 0800 9051
Fax: 070 333 4082
Website: www.arbeidsinspectie.nl

Flexbranche
Nieuws
Organisaties
 

Arbeidsinspectie
Nieuws

Doel
De Arbeidsinspectie houdt zich bezig met het toezicht, de opsporing en de handhaving van de wetgeving op het terrein van arbeidsbescherming.

Informatie
De Arbeidsinspectie houdt in het bijzonder toezicht op de naleving en toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Warenwet en de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag.
De Arbeidsinspectie is belast met het controleren van bedrijven en organisaties, het opsporen van strafbare feiten, het toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, het onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen en klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden. Daarnaast heeft de Arbeidinspectie een aantal beleidsmatige en adviserende taken.