ABU bezorgd om gevolgen wetsvoorstel minister Koolmees

0
181

| Wet arbeidsmarkt in balans | WAB |


De ABU vreest dat minister Koolmees de wens van het kabinet om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen met het wetvoorstel Arbeidsmarkt in balans niet gaat realiseren.

Zo wordt de opstapfunctie van de uitzendbranche om kwetsbare groepen aan de slag te helpen en mensen van-werk-naar-werk te begeleiden met de voorstellen in gevaar gebracht. En dat staat haaks op de ambitie van het kabinet – en de ABU – om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Ook bestaat de kans dat door tal van sluiproutes minder gereguleerde vormen van flex juist zullen toenemen. Daarnaast pleit de ABU voor een bonus voor WW-uitstroom, zodat recht wordt gedaan aan het grote aantal mensen met een WW-uitkering, die via de uitzendbranche weer werk vinden.

Payrollwet
De concept-payrollwet staat als onderdeel van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans haaks op de voorstellen in het regeerakkoord. Daarin is opgenomen dat uitzenden en detacheren niet ter discussie staan, dat payrolling moet kunnen blijven bestaan om te ‘ontzorgen’ en dat uitvoerbaarheid een randvoorwaarde is. Een cruciaal punt in het wetsvoorstel is onder meer de definitie van payrolling. Daarin zijn twee elementen bepalend: de allocatiefunctie van de werkgever en de exclusieve terbeschikkingstelling van de arbeidskracht aan de opdrachtgever. Deze kenmerken en vooral de uitwerking ervan zijn wat de ABU betreft erg onduidelijk. Dit zal in de praktijk gaan leiden tot rechtsonzekerheid. Daarnaast heeft de definitie een te ruim bereik, waardoor ook vormen van uitzendwerk eronder gaan vallen en zal het wetsvoorstel in veel gevallen onuitvoerbaar zijn. Ook de Raad van State heeft zich onlangs kritisch uitgelaten over zowel de gehanteerde definitie als de maatregelen.

Premiedifferentiatie WW
In het wetsvoorstel is opgenomen dat de sectorfondspremies worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een WW-premie waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm van werknemers. Voor het vaste contract zal straks één lage WW-premie gelden. Voor het tijdelijke contract gaat een premie gelden die 5%-punt hoger is. Het onderscheid naar sector komt te vervallen. De ABU is voor het gelijke speelveld, dat nu ontstaat voor alle vormen van tijdelijke arbeid. Feitelijk leiden de huidige kabinetsvoorstellen tot het apart beprijzen van ‘flex’.

De ABU is al langer van mening dat de systematiek voor de WW-sectorpremie niet meer past bij de dynamiek van onze huidige economie. Wel had de ABU het eerlijker gevonden als de allocatiefunctie van de uitzendbranche ook beloond zou worden. Vooral de vaste verhouding van de WW-premie vast en flex leidt tot een aanzienlijk verschil in werkgeverslasten, waarbij de verhouding niet meer wordt gebaseerd op het werkelijke instroomrisico. Uitzendondernemingen hebben geen grip op de instroom in de WW, omdat uitzendwerk conjunctuurgevoelig is en de inlener feitelijk de instroom bepaalt.

Bonus WW-uitstroom uitzendbranche
Uitzenders bemiddelen veel mensen aan de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt of uit een uitkeringssituatie komen. Het risico om terug te vallen op een WW-uitkering, is voor deze mensen groter. Daarbij vindt de ABU dat niet alleen gekeken moet worden naar de WW-instroom, maar ook naar de uitstroom. Uit recent onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat 23% van de WW’ers via de uitzendbranche instroomt. Daartegenover staat dat 34% van de WW’ers binnen één jaar het werk weer hervat via de uitzendbranche. Meer uitstroom dan instroom dus. De ABU pleit dan ook voor een bonus voor WW-uitstroom.

Transitievergoeding en oproepcontracten
Ook op het gebied van de transitievergoeding wordt het nodige aangepast. Zo krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding en wordt de bestaande regeling voor scholingskosten, die zijn gemaakt om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen, verruimd. Het is de vraag of het doel van de transitievergoeding – o.a. bedoeld om investeringen van werkgevers in de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren – hiermee wordt gerealiseerd. Zo is nog onduidelijk of de uitzend- en payrollbranche de verruimde mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen ten volle kan benutten. De uitzendbranche draagt in grote mate bij aan het bevorderen van werkzekerheid voor mensen. Het moet niet zo zijn dat de aangepaste transitievergoeding dat in de weg gaat staan. Duidelijkheid daarover is nodig en zal de ABU ook vragen in de internetconsultatie.

De ABU heeft begrip voor de achterliggende intentie van het kabinet bij de maatregelen om oproepcontracten meer te reguleren. Werknemers krijgen meer regie over hun beschikbaarheid voor werk. De ABU heeft daarover in het laatste cao-akkoord ook al afspraken gemaakt met de vakbonden. Het voorliggende wetsvoorstel zorgt ervoor dat het speelveld van de meeste flexibele contractvormen die we kennen gelijker wordt.

Bron: ABU persbericht 12 april 2018