AamigoO resultaten eerste negen maanden 2012

0
219

AamigoO Group NV heeft haar resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar gepubliceerd.

  • De bruto-omzet bedroeg in het 3e kwartaal € 93,2 miljoen, de bruto-omzet voor de eerste negen maanden kwam uit op € 299,8 miljoen per 30 september 2012 (1e negen maanden 2011: € 106,4 miljoen)
  • De bruto-marge nam, door afronding overname Corso ultimo 2011, in het 3e kwartaal toe met € 3,8 miljoen naar € 6,2 miljoen per 30 september 2012 (1e negen maanden 2011: € 3,4 miljoen)
  • De EBITDA daalde in het 3e kwartaal met circa € 1 miljoen tot € 1,7 miljoen negatief per 30 september 2012 (1e negen maanden 2011: € 1,3 miljoen positief)
  • Kostenbesparingen in werking gesteld ter verbetering van resultaat.
  • REVL rondde de eerste pilot af en bereidt zich voor op marktintroductie.

Bedrijfsresultaat
AamigoO Group NV (“AamigoO Group” of “AamigoO”) boekte in het 3e kwartaal van 2012 een bruto omzet van € 93 miljoen, waarmee de bruto-omzet per 30 september 2012 uitkomt op bijna € 300 miljoen (30 september 2011: € 106,4 miljoen). De bruto-marge steeg in het 3e kwartaal met € 1,6
miljoen naar € 6,2 miljoen eind september 2012 (30 september 2011: € 3,4 miljoen).
Het EBITDA-resultaat is in het 3e kwartaal 2012 met € 1 miljoen gedaald naar € 1,7 miljoen negatief per 30 september 2012 (1e negen maanden 2011: 1,3 miljoen positief), met name als gevolg van circa € 1,1 miljoen aan eenmalige integratie- & herstructureringslasten verband houdend met de integratie van Corso en hogere opstartkosten voor REVL. Na correctie voor eenmalige lasten bedroeg de EBITDA in het 3e kwartaal € 0,6 miljoen negatief, als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden en relatief rustige zomermaanden, waarin normaliter minder uren worden gefactureerd in verband met de vakanties.

Bruto-omzetresultaat
Eind 2011 is de overname van Corso door AamigoO geëffectueerd, waardoor de kwartaalcijfers 2011 niet vergelijkbaar zijn met de kwartaalcijfers 2012. De bruto-marge pro-forma inclusief Corso is in het 3e kwartaal 2011 € 2,7 miljoen hoger dan het 3e kwartaal 2012. De dalingen zijn het gevolg van afname van de vraag en prijsdruk als gevolg van de huidige moeilijke economische omstandigheden.

Bedrijfslasten
De salariskosten zijn in het 3e kwartaal van 2012 met € 1,2 miljoen gestegen naar € 4,4 miljoen (ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 pro-forma inclusief Corso een stijging met € 1,0 miljoen). Deze stijging is onder andere veroorzaakt doordat in het kader van de integratie van Corso tijdelijk extra personeel is aangetrokken. Ten opzichte van de eerste helft van 2012 zijn de personeelslasten in het 3e kwartaal verhoudingsgewijs lager. Naar verwachting zullen deze kosten in de loop van volgend jaar lager worden. De eerste effecten van de reorganisatie worden hiermee zichtbaar.
De overige bedrijfskosten zijn met € 1,4 miljoen gestegen naar € 3,5 miljoen per 30 september 2012 (3e kwartaal 2011 pro-forma inclusief Corso stijging met € 1,5 miljoen). Ook in het 3e kwartaal van 2012 werken de eenmalige lasten nog door.

Financiële lasten en afschrijvingen
De financiële lasten per 30 september 2012 bedroegen € 2,5 miljoen (30 september 2011: € 0,4 miljoen). De stijging van de financieringslasten is voornamelijk het gevolg van de financiering van de acquisitie van Corso. De afschrijvingen per 30 september 2012 bedroegen € 2,4 miljoen (30 september 2011: € 1,6 miljoen) als gevolg van de reguliere afschrijving op goodwill. De afschrijvingslast in het 3e kwartaal 2012 bedroeg € 0,8 miljoen.

Belangrijkste ontwikkelingen 3e kwartaal 2012
Operationeel De economische ontwikkelingen raken in het 3e kwartaal de activiteiten van AamigoO. In vergelijking met 2011 steeg de omzet en absolute marge door de overname van Corso. Een genormaliseerde vergelijking toont een gedaald aantal verloonde uren en gerealiseerde procentuele marge in vergelijking met vorig jaar. De aandacht in de markt voor flexibilisering van de human resources blijft groot, evenals de aandacht om de kosten van deze flexibilisering te minimaliseren waardoor de druk op de marge vooralsnog zal aanhouden. De aangekondigde kostenreductieprogramma’s lopen inmiddels en zullen vanaf medio 2013 geheel zijn geëffectueerd en in de tweede helft van 2013 zichtbaar worden. REVL heeft de eerste pilot afgerond en bereid zich voor op de marktintroductie.

Versterking van het eigen vermogen
Per 30 september 2012 staat er voor € 3,0 miljoen aan converteerbare obligatieleningen aan bestaande aandeelhouders op de balans. Om het eigen vermogen te versterken is AamigoO in constructief overleg met de houders van deze converteerbare obligatieleningen met als doel deze te converteren naar eigen vermogen. Het groepsvermogen is met € 4,8 miljoen gedaald ten opzichte van 31 december 2011 en bedraagt € 2,4 miljoen negatief per 30 september 2012.

De afschrijvingen over immateriële vaste activa bestaande uit merknamen en klantenbestanden van in totaal € 2,4 miljoen zijn samen met de eenmalige integratie- & herstructureringskosten van in totaal circa € 1,1 miljoen –als gevolg van de integratie van Corso en hogere opstartkosten REVL– debet aan het negatief geconsolideerd eigen vermogen van AamigoO. Zonder deze posten zou het geconsolideerd eigen vermogen € 1,0 miljoen positief zijn. Dit heeft ook een negatief effect op de solvabiliteit. De afschrijvingen hebben geen impact op de liquiditeit. De vennootschap beschikt over voldoende liquiditeit en daarnaast over voldoende bankfaciliteiten om te voldoen aan haar korte termijn verplichtingen. Het geconsolideerde eigen vermogen van Corso en Source+ NV, de belangrijkste werkmaatschappijen van AamigoO, zijn per 30 september 2012 positief. De bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappijen zijn over de gerapporteerde periode niet negatief beïnvloed door het negatief eigen vermogen van AamigoO.

Kostenbesparing
Inmiddels loopt er een kostenbesparingsprogramma, zoals eind september aangekondigd, om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De effecten van deze kostenbesparingen zullen vanaf medio 2013 geheel zijn geëffectueerd en in de tweede helft van 2013 zichtbaar worden. De personeelskosten zijn licht gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2012. De overige bedrijfskosten zijn vrijwel stabiel gebleven.

Vooruitzichten
De interesse in de markt voor flexibilisering van human resources blijft groot, evenals de aandacht om de kosten van deze flexibilisering te minimaliseren waardoor druk op de marge vooralsnog zal aanhouden. Gelet op de aanhoudend uitdagende economische omstandigheden zijn de eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma’s inmiddels in werking gesteld om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Daarnaast zal door investeringen in de ICT-omgeving de organisatie efficiënter worden en beter aan de vraag van klanten kunnen voldoen. De eerste effecten van de kostenbesparingen zullen in de tweede helft van 2013 zichtbaar worden, na voltooiing van de programma’s vanaf medio 2013.

Bron: AamigoO, 28 november 2012