SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao letterlijk

0
1222

SNCU volgt formulering ABU- en NBBU-cao letterlijk

Er is verschil in het volgen van regels ‘naar de letter’ en het volgen van regels ‘naar de geest’. Naar de letter volgen betekent: exact doen wat er staat. Bij een controle door de SNCU worden cao-regels naar de letter gevolgd. Ik schets dit aan de hand van de Bouw-cao.

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe Bouw-cao afgesloten, die in april 2016 algemeen verbindend is verklaard. In de nieuwe Bouw-cao is de regeling voor seniorendagen gewijzigd, waar u op de juiste manier rekening mee moet houden.

Inlenersbeloning
Elke uitzender moet de ABU- of NBBU-cao volgen en daarnaast de beloning zoals die bij de inlener van toepassing is. Dus het loonhuis van de inlener, of (en dat is veelal de situatie) de cao die op de inlener van toepassing is.
Niet alle aspecten uit de verschillende cao’s hoeven meegenomen te worden bij het bepalen van de juiste beloning voor flexwerkers. Zo is bijvoorbeeld een eventuele regeling voor extra verlofdagen voor oudere werknemers geen onderdeel van de inlenersbeloning en daar hoeft normaal gesproken dus geen rekening mee gehouden te worden.
De bouw is hierop een uitzondering. Door het bouwconvenant moeten ook de seniorendagen toegekend worden aan flexkrachten.

Seniorendagen in de bouw
Doordat in de nieuwe Bouw-cao de regeling voor de seniorendagen is gewijzigd, roept dat wel de vraag op wélke regeling voor seniorendagen toegepast moet worden, de oude of de nieuwe regeling. Grote kans dat de eerste gedachte die bij u opkomt is, dat de seniorendagen uit de nieuwe Bouw-cao toegepast moet worden, maar zo simpel ligt het niet: het hangt er vanaf of u de ABU- of de NBBU-cao volgt.

ABU
In de ABU-cao wordt de Bouw-cao die in 2014 algemeen verbindend is verklaard expliciet genoemd onder het nummer van publicatie in de Staatscourant van 20 juni 2014. De formulering in de ABU-cao: Waar hieronder wordt verwezen naar artikelen uit de cao voor de Bouwnijverheid wordt bedoeld het AVV-besluit van 17 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 juni 2014 nr. 11368.
Het gevolg van deze formulering is, dat de regeling voor de seniorendagen uit de Bouw-cao van 2014 ook nu nog toegepast moet worden.

NBBU
De NBBU-cao verwijst niet naar de AVV van de Bouw-cao uit 2014. De formulering in de NBBU-cao: Partijen bij deze cao conformeren zich aan de gestelde definities omtrent uitzenden in de bouw, als omschreven in de cao voor de Bouwnijverheid.
Door deze algemenere manier van formuleren is de nieuwe regeling voor seniorendagen in de bouw van toepassing.

De visie van de SNCU
De SNCU hanteert wat er in de ABU- of NBBU-cao staat die van toepassing is bij de desbetreffende uitzend- en payrollorganisatie: zolang in de ABU-cao de verwijzing naar de AVV van 2014 staat genoemd, zal voor de ABU de seniorenregeling uit de ‘oude’ Bouw-cao toegepast moeten worden, terwijl voor NBBU-leden de nieuwe regeling geldt.

Bent u SNCU-proof?
Een veel gemaakte denkfout bij uitzendorganisaties en payrollbedrijven is, dat alles wel goed zit met de inschaling en toepassing van alle cao’s, omdat er bij controles vanuit de ABU, NBBU of de NEN geen opmerkingen zijn gemaakt.

Kunt u een SNCU-controle verwachten?
Iedereen kan een melding bij de SNCU doen dat een uitzendbureau zich mogelijk niet houdt aan cao-voorschriften (bijvoorbeeld een uitzendkracht of de vakbond, die het vermoeden heeft dat er iets niet klopt. Of een andere uitzendorganisatie die vraagtekens zet bij een loonstrook van uw bedrijf). Op basis van de melding start de SNCU een nader onderzoek. Afhankelijk van deze uitkomsten besluit de SNCU tot een controle bij de desbetreffende organisatie.

Een SNCU-controle gaat veel dieper in op alle aspecten rondom cao’s dan een ABU-, NBBU- of NEN-controle. De SNCU maakt ook geen gebruik van de uitkomsten van andere controles, maar voert een eigen controle uit. Aan de hand van een steekproef, die over het algemeen meerdere jaren omvat, worden geconstateerde fouten geëxtrapoleerd over de loonsom van die volle periode. Het is dan aan u om door middel van een tegenberekening te bewijzen, dat de berekening van de SNCU niet klopt. Slaagt u daar niet in, zal er een nabetaling moeten plaatsvinden over het door de SNCU berekende bedrag, wat forse financiële gevolgen kan hebben. Bent u wel in staat om op persoonsniveau over de hele controleperiode een sluitende (en controleerbare!) tegenberekening te maken, dan moet u die bedragen over het verleden herstellen en nabetalen.

De seniorendagen in de bouw is een van de vele voorbeelden waarbij het kan lijken alsof u alles juist doet en dat er vervolgens bij een SNCU-controle toch kostbare fouten aan het licht komen.

Door af en toe een audit te laten doen op de juiste naleving van alle cao-voorschriften, minimaliseert u het risico dat de SNCU aanleiding heeft om bij u te komen controleren.

Henk Geurtsen – Flex-Experts

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here