Minister Asscher beantwoordt vragen over wijziging WML

7
2467

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

Minister Asscher geeft antwoord op vragen over wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

In verband met de grote gevolgen van deze wetswijziging voor werkgevers en werknemers heb ik recent een aantal vragen over deze wetswijziging aan (demissionair) Minister Asscher gesteld. Op 2 mei 2017 heeft Minister Asscher hier antwoord op gegeven.

Vraag 1:
Hoe moet artikel 12 lid 1 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) (nieuw) worden gelezen?

Antwoord Minister Asscher:
“Artikel 12, eerste lid, waar u naar verwijst, ziet er inderdaad op dat het wettelijk minimumloon naar rato wordt vermeerderd indien een werkgever met een werknemer een langere arbeidsduur overeenkomst dan de NAD. U stelt terecht dat in de praktijk werkgevers en werknemers vaak niet een langere (of kortere) arbeidsduur dan de NAD overeen komen, maar dat zij wel in de praktijk meer werken dan de NAD. Ook dit is beoogd te regelen in de wet. Indien de omvang van de arbeid niet is overeengekomen, wordt op grond van het nieuwe artikel 12, tweede lid, de feitelijke arbeidsduur afgezet tegen de NAD voor de berekening van het wettelijk minimumloon. Ook zijn er situaties dat er feitelijk meer wordt gewerkt dan de werknemer en de werkgever zijn overeengekomen. Voor deze situatie is met de wet een nieuw artikel 13a in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ingevoegd. Indien de werknemer binnen de uitbetalingstermijn feitelijk meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, dient een evenredige vermeerdering van het minimumloon plaats te vinden op grond van het nieuwe artikel. Ook indien de werknemer deze langere arbeidsduur niet is overeengekomen, maar de arbeid wel feitelijk verricht, is dus met artikel 13a beoogd dat naar rato het wettelijk minimumloon hierover wordt betaald. Op grond van dit nieuwe artikel is het ook mogelijk dat deze uren niet worden uitbetaald, maar worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd binnen de overeengekomen arbeidsduur.”

Het komt er in de kern op neer dat een werknemer over alle uren die hij/zij werkt recht heeft op het wettelijk minimumloon.

Ter illustratie
Normale arbeidsduur (NAD): 40 uur per week
Gewerkte uren: 44 uur per week
Werknemer heeft niet alleen over de 40 “normale uren” behorend tot de NAD recht op het wettelijk minimumloon, maar ook over de vier extra (overuren) gewerkte uren. Wel geeft Minister Asscher aan dat de overuren (in casu de vier extra gewerkte uren) gecompenseerd kunnen worden in vrije tijd in plaats van dat ze worden uitbetaald. Dit klinkt alleen wat romantischer dan het in werkelijkheid is. Er gelden namelijk wel wat restricties, zeker voor de uitzendbranche. Artikel 13a lid 2 WML (nieuw) geeft namelijk aan dat een compensatie in vrije tijd (geheel of gedeeltelijk) alleen kan worden overeengekomen bij cao. In artikel 13a lid 3 WML (nieuw) is vervolgens aangegeven dat in een uitzendsituatie (terbeschikkingstelling onder toezicht en leiding van een derde) de compensatie in vrije tijd alleen kan als dit in de cao van de inlener mogelijk is gemaakt. Dit betekent dat niet de ABU of de NBBU kunnen bepalen dat de compensatie in vrije tijd voor wat betreft de overuren mogelijk is, maar dat naar de zogenoemde inleners cao moet worden gekeken. We weten inmiddels dat veel inleners-cao’s niet echt zijn geschreven op het inlenen van uitzendpersoneel en de nodige afstemming tussen de ABU-/NBBU-cao en de inleners-cao nog wel eens ontbreekt. De ABU en NBBU doen er in ieder geval goed aan dit punt mee te nemen in de nieuwe uitzend-cao.

Vraag 2:
Heeft de werknemer recht op vakantiebijslag over het loon dat betaald wordt voor overuren?

Antwoord Minister Asscher:
Minister Asscher geeft aan dat inderdaad over het loon voor overuren ook minimumvakantiebijslag dient te worden betaald.

Vraag 3:
Vallen overuren (die dus onder het loonbegrip uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag vallen) ook onder de restricties van verrekening/inhouding van wettelijk minimumloon?

Antwoord Minister Asscher:
Overuren zijn niet langer meer uitgezonderd van het loonbegrip door de wetswijziging. Hierdoor mag het loon voor overwerk voor zover dit het wettelijk minimumloon betreft, niet meer in de volle omvang worden uitgeruild voor onbelaste kostenvergoedingen op grond van de ET-regeling uit de ABU-/NBBU-cao. Dit betekent concreet gezegd dat per inwerkingtredingsdatum van deze wetswijziging (1 januari 2018) overuren niet langer meer in de volle omvang mogen worden uitgeruild. De restricties die gelden voor het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon gelden dus ook voor overuren (althans het deel dat behoort tot het wettelijk minimumloon).

De antwoorden van (demissionair) Minister Asscher bevestigen dat door de wetswijzing de uitruilcapaciteit voor uitzendondernemingen behoorlijk wordt beperkt. Immers, tot nu toe kunnen overuren in de volle omvang worden uitgeruild (althans wel met inachtneming van de ABU-/NBBU-cao-bepalingen). Vanaf 1 januari 2018 gaat dit veranderen en gelden er ook restricties voor overuren. De inmiddels befaamde 25%-norm van het wettelijk minimumloon voor inhouding/verrekening van huisvestingskosten geldt dus vanaf 1 januari 2018 ook voor overuren (althans het wettelijk minimumloon deel).

De wetswijziging heeft voor de uitzendbranche grote gevolgen, maar het biedt ook wel weer kansen. De ABU en NBBU doen er goed aan deze kansen mee te nemen in de nieuwe uitzend-cao. Naast de mogelijkheid tot compensatie van overuren in vrije tijd, schuilt er bijvoorbeeld ook een kans in het aanwenden van vakantiebijslag (het liefst in de volle omvang) voor de uitruilcapaciteit binnen de ET-regeling.

Hendarin Feyli, Van Riel & Feyli Advocaten te Oisterwijk

Vorig artikelNBBU geeft startsein nieuw project Duurzame Inzetbaarheid
Volgend artikelArbeidsmarkt in cijfers 2016 – herstel van economische crisis
Hendarin Feyli is advocate flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Zij is ook promovenda aan de Universiteit van Utrecht; het onderzoek richt zich op de beïnvloeding van de rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij is tevens schrijver van columns voor Service Management. Sander van Riel is advocaat flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Hij is tevens docent Arbeidsrecht bij Avans Hogeschool. Van Riel & Feyli Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in Onderneming en Arbeid, met een focus op flexibele arbeid. Het kantoor staat (nationale en internationale) werkgevers bij inzake allerlei vraagstukken op het gebied van (flexibele) arbeid binnen de onderneming.

7 REACTIES

 1. Dag Hendarin,

  Dank voor het delen.

  De compensatie voor overuren in vrije tijd wordt een stuk beperker als de huidige regeling. Het kan dadelijk alleen nog als de inlener een dergelijke regeling heeft.

  Het vakantiegeld uitruilen is nu een beperking in de huidige cao. Maar als je stelt dat de ABU cao een minimum cao is en uitruilen van vakantiegeld voordelig is voor de werknemer, kan het dan nu niet ook al? Of belemmeren de beperkte nadelen dit?

  groet,
  Chris

 2. Beste Chris,

  Graag gedaan.

  Ten aanzien van de compensatie in vrije tijd is het inderdaad zoals ik schreef ‘romantischer dan het in werkelijkheid is’. Dat geldt voor de uitzendrelatie zeker. Cao-partijen zouden zich juist nu hard moeten maken voor een ‘gezonde en blijvende regeling’, net zoals LTO Nederland dat ook doet voor haar leden.

  Wat betreft uitruil van vakantiebijslag is dit thans niet opgenomen in de ABU/NBBU-cao. De regeling moet sowieso worden aangepast als gevolg van de nieuwe wetswijziging. Uitruil is thans beperkt tot loon, bovenwettelijke vakantiedagen, onregelmatigheidstoeslag en overwerktoeslag, compensatie-uren. Door overuren in de ET-bepaling ‘om te ruilen voor’ vakantiebijslag, hebben werkgevers iets meer speelruimte. Juist bij arbeidsmigranten, waar de regeling voor bedoeld is en waar men met dubbele kosten zit, geeft dat ietwat meer ‘zuurstof’.

  Groet,

  Hendarin

 3. Dag Hendarin,

  Dank voor je reactie. Mijn vraag voor de ET-regeling is eigenlijk meer of je nu ook al niet vakantiegeld kan uitruilen omdat de cao een minimumkarakter heeft.

  LTO heeft een convenant met de belastingdienst voor de uitruil maar benoemen deze bijvoorbeeld niet in de cao glastuinbouw. De leden passen deze dus toe zonder dat er een basis ligt in de cao.

  Ook voordat de ET-regeling in de ABU cao stond waren er uitzendbureaus die deze regeling toepasten.

  groet,
  Chris

 4. In veel overwerktoeslagen zit al een toeslag voor het vakantiegeld inbegrepen. Dit zou ook betekenen dat dit een kostenverhoging van 8% gaat worden voor het overwerk.

 5. Beste Chris,

  Zoals ik reeds aangaf komt vakantiebijslag niet voor in de (limitatieve) lijst van wat je mag uitruilen in het kader van de ET-regeling op grond van de ABU/NBBU-cao. Als je naar de cao tekst kijkt is het antwoord op jouw vraag dus nee en ik verwacht mede gezien mijn ervaringen uit het verleden met cao-partijen dat zij dit standpunt eveneens zullen innemen. Zeker als je het volledig doet.

  Dat er in de praktijk toch wordt uitgeruild met vakantiebijslag, betekent niet dat dit ook in lijn is met de cao-bepaling. Zoals je zelf aangaf kun je namelijk betogen dat er ook nadelen kleven (voor de werknemer) aan uitruil van vakantiebijslag (ik weet dat er bezwaren zijn geuit hiertegen door cao-partijen). Zeker als dit geheel geschied. Juist om discussies (en ik weet dat ze zijn/worden gevoerd) te voorkomen, is het beter om dit collectief te regelen.

  Dat bij LTO men de bepaling zou toepassen zonder verankering in de cao, is iets anders dan hier aan de orde is. ABU/NBBU hebben ervoor gekozen dat wel te doen en daaraan cumulatieve voorwaarden en limitatieve lijsten te verbinden. Overigens is LTO thans in gesprek met SZW en de fiscus om juist naar aanleiding van de wetswijziging het convenant te herzien.

  We zullen zien of de ABU/NBBU de ET-regeling gaan herzien. Ik ben een voorstander van herziening van de ET-regeling, want de bedoeling is mooi, maar de uitwerking kan nog wel een moderniseringsslag maken.

  Groet,

  Hendarin Feyli

 6. Beste Hendarin,

  In de praktijk komt het voor dat een uitzendkracht tegelijkerijd in twee verschillende sectoren werkt. Dat betekent dus dat het mogelijk is dat je te maken hebt met twee verschillende NAD’s. Hoe ga je dan om met de uurloon bepaling van deze uitzendkracht in geval van meerwerk of overwerk? Dus stel: Piet werkt drie dagen in sector 1 waar de NAD 36 uur is en twee dagen in sector 2 waar de NAD 40 is. Piet maakt alleen bij sector 2 overuren. Hoe bereken je dan minimumloon over de overuren.

  Tot op heden heeft niemand mij hier een antwoord op kunnen geven. Ik hoop dat jij mij hierbij kan helpen.

 7. Beste Hassan,

  Dank voor je bericht. Uiteraard kan en wil ik je graag helpen bij het beantwoorden van jouw vraag. Wellicht dat je mij even kan bellen op 0646603341. Er zijn namelijk meerdere aspecten waar je in jouw geval rekening mee dient te houden.

  Hierbij alvast wat input.

  Allereerst geldt dat je per 1 januari jl. sowieso over alle uren in ieder geval het WML dient te betalen. Of dat nu gewone uren, meeruren of overuren zijn. Als de inlenerbeloning meer dan het WML toekent aan overuren, dien je dat zoals de inlener het ook doet of bepaald is in de inleen cao te volgen.

  Het uitgangspunt is namelijk dat je de inlenersbeloning dient toe te passen. Als de werknemer in meerdere sectoren en bij verschillende inleners werkzaam is met verschillende NAD, dien je de inlenersbeloning te volgen conform hetgeen geldt bij de desbetreffende inlener en de daarbij behorende NAD. Je kan niet alles (alle uren bij diverse inleners met andere inleenarbeidsvoorwaarden/cao) op een hoop gooien, want dan voldoe je niet aan de inlenersbeloning en kom je in de knoei met de vraag of er overuren zijn gemaakt of niet.

  Ik zie je telefoontje met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Hendarin Feyli

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here