Wet werken naar vermogen | WWNV

0
2257
« Wet- en regelgeving « Werknemers- verzekeringen WWNV Volledige wettekst »

Nieuws
13-12-12 Contourenbrief Participatiewet aangenomen
05-02-12 Uitzendbureaus kunnen gemeenten helpen met Wet Werken naar Vermogen
05-02-12 ABU: Wet Werken naar Vermogen, benut de kracht van de uitzendbranche


De Participatiewet is de opvolger van de Wet werken naar vermogen (WWNV).


De Wet werken naar vermogen – WWNV – heeft het instrument van de loondispensatie ingevoerd.

Wat is loondispensatie?
Loondispensatie houdt in dat de werkgever een loon betaalt afhankelijk van de productiviteit. Voor mensen met een uitkering vult de gemeente het loon aan. Gemeenten kunnen loondispensatie inzetten voor mensen die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking, dan wel om andere redenen, niet in staat zijn zelfstandig 100 procent van het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente moet via een toegangstoets laten vaststellen of de betrokkene tot de doelgroep ‘loondispensatie’ behoort. Vervolgens wordt de specifieke loonwaarde met een loonwaardemeting vastgesteld. Dat gaat via een erkende methode die de arbeidsprestatie van een werknemer op de werkplek meet. De administratieve belasting moet hierbij zo min mogelijk zijn.

Loondispensatie versus loonkostensubsidie
Ook mensen die structureel niet het minimumloon kunnen verdienen kunnen met loondispensatie aan de slag, en aan de slag blijven. Slechts als blijkt dat de verdiencapaciteit gelijk of boven het wettelijk minimumloon ligt is loondispensatie een tijdelijk instrument. Dit in tegenstelling tot loonkostensubsidie. Deze kan maximaal twaalf maanden door UWV worden verstrekt.

Financiële compensatie
De werkgever betaalt bij loondispensatie alleen het deel dat de werknemer arbeidsproductief is (= loonwaarde). De werkgever wordt op deze manier volledig financieel gecompenseerd voor de geringere arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking. De overheid vult vervolgens het inkomen van mensen met recht op een WWNV-uitkering via een aanvullende uitkering aan tot maximaal 100 procent van het wettelijk minimumloon (WML). Met een loonkostensubsidie betaalt de werkgever het volledige rechtens geldende (vaak cao-)loon en is hij voor de compensatie van de verminderde productiviteit afhankelijk van de subsidie van de gemeente. Dit brengt dus meer onzekerheid en lasten voor de werkgever met zich mee.

Opbouw verzekeringsrecht en/of pensioen
Iemand die met loondispensatie bij een reguliere werkgever aan de slag gaat, is een gewone werknemer. Er wordt een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of een publiekrechtelijke dienstbetrekking gesloten, waarbij afwijkende regels gelden aangaande het wettelijk minimumloon. Op de werknemer die met loondispensatie werkt zal de WWNV van toepassing zijn. De opbouw van het sociale zekerheidsrecht is een punt van verdere uitwerking van de WWNV.

Pensioen
Wat betreft het pensioen geldt dat dit wordt opgebouwd over loon. Dat geldt voor alle werknemers, ook voor hen die met loondispensatie werken. Omdat mensen die met loondispensatie werken echter een lager loon ontvangen en veel pensioenregelingen een zogenaamde franchise kennen, waarboven pas pensioen wordt opgebouwd, bestaat de mogelijkheid dat mensen met loondispensatie minder of geen pensioen opbouwen.

STAR
De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft pensioenuitvoerders en andere betrokken partijen opgeroepen om hun pensioenregeling aan te passen conform de pro rata systematiek bij deeltijdwerk. Het is aan sociale partners in de pensioenfondsen om aan de oproep van de STAR gehoor te geven. Inmiddels is bekend dat het pensioenfonds voor Metaal en Techniek zijn regeling overeenkomstig de bovenomschreven systematiek heeft aangepast.