Wet uniformering loonbegrip | WUL

0
8358

Wet uniformering loonbegrip
De Wet uniform loonbegrip, WUL, voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De onderdelen van de diverse loonbegrippen die voorheen niet uniform waren zijn daarmee opgeheven.Uniform loonbegrip
Loonheffing (van de burgers) en premieheffing (van de werkgevers) blijven afzonderlijk bestaan, maar de grondslag voor de heffingen wordt geüniformeerd. Dit bewerkstelligt een robuustere uitvoering van de loonaangifteketen door de Belastingdienst en het UWV, met lagere uitvoeringslasten.

Uniformering loonbegrip
Voor de werknemer is het loonstrookje eenvoudiger geworden, de verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon zijn vervallen en ook de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen zijn vervallen.

Eén heffingsgrondslag
De uniformering van het loonbegrip, met één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen, omvat vier aanpassingen, te weten:

– Het vervallen van de franchise, de premievrije som voor de berekening van de WW-Awf-premie (Werkloosheidwet en Algemeen werkloosheidsfonds);
– De inleg in de levensloopregeling wordt voortaan hetzelfde behandeld als pensioenpremies: de omkeerregel wordt toegepast;
– De bijtelling voor privégebruik auto gaat deel uitmaken van de heffingsgrondslag voor de werknemersverzekeringen, en
– De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet van werknemers én de werkgeversvergoeding Zvw worden afgeschaft. Uitsluitend de werkgever wordt een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd; voor de werknemers is de bijdrage van de werkgever geen loon.

Vervallen franchise WW-Awf
De nieuwe regeling pakt nadelig uit bij werknemers met meerdere werkgevers. Iedere werkgever moet de premies werknemersverzekeringen afdragen, tot het premiemaximum is bereikt.

Uitzondering
Het loon voor de loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zvw zijn gelijk op 2 verschillen na:

  • Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een pensioenuitkering, is loon voor de loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw, maar over algemeen geen loon voor de werknemersverzekeringen. De volgende loonbestanddelen zijn echter ook altijd loon voor de werknemersverzekeringen zelfs als ze uit vroegere dienstbetrekking komen:
    – WW-, ZW- en WIA-uitkeringen en aanvullingen op deze uitkeringen
    – aanvulling vanuit de Toeslagenwet
    – loon op grond van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
    – uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie

  • Eindheffingsloon is loon voor de loonbelasting en volksverzekeringen, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw.