Wet flexibiliteit en zekerheid | Flexwet

0
53847

Wet flexibiliteit en zekerheid | Flexwet
De Wet flexibiliteit en zekerheid, de Flexwet, is in 1999 in werking getreden en enerzijds ontstaan om werkgevers een mogelijkheid te bieden om flexibele arbeidskrachten aan te trekken en anderzijds om zorg te dragen voor meer zekerheden en een betere rechtspositie voor flexwerkers, naarmate de arbeidsrelatie met de werkgever langer duurt.

De per 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid is de opvolger van deze wet.Oproep
De werkgever moet per oproep minstens 3 uur betalen, ook als er korter is gewerkt, tenzij een kortere werktijd schriftelijk is vastgelegd.

Loondoorbetalingsplicht
De periode waarover werkgevers geen loon hoeven te betalen over niet-gewerkte uren is maximaal 6 maanden. Alleen via CAO-afspraken is die periode te verlengen. Zo is deze in de ABU CAO verlengd tot 78 weken (Fase A) en is die van de NBBU tot 130 weken (fase 1 en 2). Deze uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht betekent dat als er geen werk is er ook geen loon hoeft te worden betaald. CAO uitzendkrachten »

Proeftijd
Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever heeft geen toestemming van de CWI nodig. Ook de opzegverboden zijn gedurende de proeftijd niet van toepassing.

Voorwaarden proeftijd:

  • de proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen;
  • voor beide partijen moet de proeftijd even lang zijn;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt de proeftijd maximaal 2 maanden;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedraagt de proeftijd:
    1. 2 maanden, bij een periode van 2 jaar of langer;
    1. 1 maand in alle andere gevallen (bij CAO kan hiervan worden afgeweken).

Van bepaalde naar onbepaalde tijd
Na drie achtereenvolgende contracten voor bepaalde tijd ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt ook wanneer de totale duur van achtereenvolgende contracten 3 jaar of langer is.

Een contract telt mee als er minder dan 3 maanden tussen elkaar opvolgende contracten ligt. De wet staat het ook toe om één overeenkomst te sluiten die langer duurt dan drie jaar. Deze overeenkomst mag na afloop ervan direct aansluitend één maal worden verlengd met maximaal drie maanden.

Bovenstaande is geregeld in BW 7:668a. In de CAO kan hier van worden afgeweken. Voor de ABU CAO is dit fase B (2 jaar, 8 contracten), in de NBBU CAO fase 3 (52 weken, 4 contracten).

Uitzendovereenkomst
De uitzendovereenkomst wordt beschouwd als een ‘echte’ arbeidsovereenkomst. De hierboven genoemde termijn wordt in de wet echter uitgebreid met een periode van 26 weken, waarin de arbeidsovereenkomst eindigt als de inlener de opdracht beëindigt: het uitzendbeding. Ook hier mag echter weer bij CAO van worden afgeweken. In de ABU CAO is de 26 weken verlengd tot 78 weken (Fase A) en in de NBBU CAO tot 130 weken (Fase 1 en 2). Meer over uitzendovereenkomsten »

Uitzendloon
De werkgever moet een salaris betalen dat vergelijkbaar is met dat van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener. Tenzij in de CAO anders is bepaald. De ABU CAO heeft tot 1 januari 2015 voor maximaal de eerste 26 gewerkte weken bij dezelfde inlener een eigen loongebouw.

Vergunning
Uitzendbureaus hebben geen uitzendvergunning nodig. Voor arbeidsbemiddeling is een vergunning wel verplicht.

Ontslag
Werkgevers en werknemers hebben in beginsel een opzegtermijn van een maand. Deze termijn wordt voor de werkgever telkens een maand verlengd bij elke 5 jaar dat de werknemer in dienst is tot een maximum van 4 maanden. Werknemers hoeven niet meer voor de vorm bezwaar tegen ontslag te maken om hun WW-uitkering veilig te stellen. Werknemers die vakbondswerk doen in een onderneming hebben ontslagbescherming.