Wet Eigenrisicodragen Ziektewet

0
9157

Wet Eigenrisicodragen Ziektewet
Eigenrisicodragen betekent dat de werkgever aan de werknemers voor wie het eigenrisicodragen geldt bij ziekte de betaling van ziekengeld overneemt van het UWV. Het gaat daarbij om een periode van maximaal 104 weken.Rol UWV
Eigenrisicodragen betekent ook dat de werkgever alle met de vaststelling van recht, hoogte en duur van de uitkering samenhangende werkzaamheden zoals de dagloonvaststelling, het zo nodig opvragen van loongegevens bij andere werkgevers, etc. van het UWV overneemt. Omdat het voor een eigenrisicodrager soms erg lastig is om recht, hoogte en duur van de uitkering te bepalen, kunnen deze werkzaamheden tegen betaling door UWV worden verricht.

Tevens controleert het UWV of de taken door een werkgever goed worden uitgevoerd.  Als het UWV concludeert dat een werkgever zijn taken niet goed uitvoert, kan dit er toe leiden dat het UWV de werkzaamheden van de werkgever overneemt. De kosten die zij hier voor maakt worden bij de werkgever in rekening gebracht.

Randvoorwaarde is dat de uitkeringsvoorwaarden wettelijk bepaald blijven. Zo beslist het UWV over de toekenning van ziekengeld, na een advies over de toekenning van de eigenrisicodrager.

Kostenbesparing
Het voordeel van het eigenrisicodragen voor de ziektewet is dat lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) hoeft te worden voldaan, omdat het premiedeel ZW-flex niet hoeft te worden betaald.  Dit betekent echter niet automatisch dat eigenriscodrager zijn goedkoper is.  Een eigenrisicodrager moet kennis van de Ziektewet in huis hebben, een eigen verzuimadministratie voeren, en eventueel het contract voor arbodienstverlening uitbreiden. De kosten die hiermee gepaard gaan moeten worden afgezet tegen de premies en de risicocijfers om te bezien of eigen risicodrager in een specifiek geval voordeliger is.

Loondoorbetaling
Een werkgever in de flexbranche kan er voor kiezen om zelf het risico te dragen voor de betaling van ziekengeld aan werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte (meer) geldt. Dit zijn werknemers met uitzendbeding in ABU-fase A respectievelijk NBBU-fase 1 en 2, en werknemers in ABU-fase B respectievelijk NBBU-fase 3 van wie de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte eindigt en uitzendkrachten die ziek worden binnen een maand na afloop van de overeenkomst.

Eisen eigenrisicodrager
Als een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvraagt bij de Belastingdienst moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • voldoen aan de arbo-eisen. Een eigenrisicodrager moet zijn ziekteverzuimbeleid op orde hebben. Hierover dienen afspraken met de arbodeskundigen of arbodienst te worden gemaakt welke met de aanvraag dienen te worden meegestuurd;
  • de werkgever is in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de Ziektewet;
  • Een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Aanvraag eigenrisicodragen
Eigenrisicodragen kan twee maal per jaar ingaan, op 1 januari en 1 juli. De aanvraag moet dertien weken tevoren worden ingediend bij de Belastingdienst. Een startende werkgever kan eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat hij werkgever in de zin van de ZW wordt.

Garantieverklaring
Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer nodig dat een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, aan de Belastingdienst een schriftelijke garantie van een bank of verzekeraar moet overleggen met betrekking tot de financiële verplichtingen van de eigenrisicodrager. De garantieverklaringen voor 2012 en eerder blijven gelden.