Verklaring Omtrent Gedrag | VOG

0
1926

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.


Download wettekst Artikel 28 e.v Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 


Wanneer
Iedere werkgever kan voor aanvang van een nieuwe baan naar een verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook wel ‘verklaring (of bewijs) van goed gedrag’ vragen, voor sommige branches is het overleggen van een VOG zelf (wettelijk) verplicht. Het is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de nieuwe werknemer geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan. Dronken rijden is voor een onderwijzer niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel. Ook voor het werken met vertrouwelijke gegevens of geld, kan de werkgever om een VOG vragen. Ook voor een ander doel dan een werkrelatie kan een VOG vereist zijn, bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een schietvereniging.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, wordt onderzoek verricht naar het justitiële verleden van de natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Aanvraag
Een VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven. Bij deze aanvraag dient een volledig ingevuld aanvraagformulier te worden ingeleverd welke de aanvrager heeft ontvangen van de gene waar hij de VOG aan dient te overleggen. Deze dient op het formulier in te vullen wat het doel van de aanvraag is.

Onderzoek
Om een goede invulling aan het onderzoek te geven wordt het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) geraadpleegt. Het JDS bevat gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten, bijvoorbeeld (on)herroepelijke veroordelingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Daarnaast kunnen gegevens uit het politieregister in het onderzoek worden betrokken. Ook kunnen er inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Weigering VOG
De Minister van Justitie kan weigeren een verklaring omtrent het gedrag af te geven. Een VOG kan worden geweigerd indien de recidive (herhaling) van het strafbare feit waarvoor de werknemer is veroordeeld:

  • een risico voor de maatschappij oplevert (denk aan moord, doodslag, verkrachting, e.d.), en/of;
  • het strafbare feit direct te maken heeft met het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Uitvoering
De behandeling van de aanvraag van een VOG wordt namens de Minister van Justitie door Justis uitgevoerd. Zie voor meer informatie over de VOG de website van Justis.