Verklaring Arbeidsrelatie | VAR (Vervallen)

0
5544

Verklaring Arbeidsrelatie
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit de arbeidsrelatie tussen een ZZP’er en een opdrachtgever.

Regeling is per 1 mei 2016 vervallen en opgevolgd door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.Besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking
De Belastingdienst en UWV hebben een gezamenlijk besluit ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ uitgebracht. Dit besluit geeft duidelijkheid over de wijze waarop zij arbeidsrelaties toetsen aan de criteria voor een dienstbetrekking. Het besluit geeft hiervoor een overzicht van de bestaande criteria.

Dienstbetrekking, Zelfstandige opdracht of Bijverdienste?
Als een ZZP’er een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever, is het vaak lastig op te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, een zelfstandige opdracht of een bijverdienste. Zekerheid kan worden verkregen door bij de Belastingdienst een VAR aan te vragen.

De opdrachtgever wil de kans minimaliseren dat hij ooit nog eens door de Belastingsdienst wordt aangesproken op het betalen van loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet), de opdrachtgever zal dan ook altijd vragen om een VAR van de ZZP’er.

De VAR geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit de arbeidsrelatie.

Geldigheid VAR
Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.
Werkzaamheden en omstandigheden. Een ZZP’er kan alleen een VAR aanvragen voor werkzaamheden van dezelfde soort en onder vergelijkbare omstandigheden, die hij zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers. Als er dus sprake is van diverse werkzaamheden of dezelfde werkzaamheden onder verschillende omstandigheden, dan kunnen/moeten er dus meerdere verklaringen worden aangevraagd.

Criteria
De Belastingdienst verstrekt vier verklaringen:

  • Winst uit onderneming (VAR WUO);
  • Werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap (grootaandeelhouder) VAR DGA;
  • Inkomsten uit dienstbetrekking (VAR Loon);
  • Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR ROW).

Welke VAR verstrekt wordt is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste norm is de gezagsverhouding en de afhankelijkheid van de opdrachtgever. De criteria zijn:

  • Aantal opdrachtgevers – Standaard hanteert men dat een ZZP’er per jaar drie of meer opdrachtgevers moet bedienen. Dit is overigens geen verplichting.
  • Onafhankelijkheid – De ZZP’er moet onafhankelijk zijn van de opdrachtgever, dat wil zeggen: als de ZZP’er onder het gezag van een opdrachtgever valt is hij niet zelfstandig. Dat de werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever staat hier buiten.
  • Presentatie – Hiermee wordt bedoeld dat het bedrijf van de ZZP’er een eigen gezicht moet hebben. Dit kan in de vorm van een visitekaartje, briefpapier, website etc.
  • Tijdbesteding – Het urencriterium is een belangrijk onderdeel. Volgens de Belastingdienst moet een zelfstandg ondernemer op jaarbasis minstens 1225 uur per jaar aan zijn bedrijf besteden. Deze uren bestaan uit werken, administratie, acquisitie, cursus etc.
  • Risico – Het doel van een ZZP’er is om – op termijn – winst te maken. Ook risico in de vorm van kapitaal, ondernemersrisico of aansprakelijkheid voor werkzaamheden is een belangrijk criterium.

Winst uit onderneming (VAR WUO)
De ZZP’er wordt met deze verklaring gezien als een volledig zelfstandig ondernemer voor de werkzaamheden die op de verklaring staan vermeld. De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring niet juist was. De opdrachtgever moet wel de identiteit van de ZZP’er vaststellen en een copie van het identiteitbewijs en de VAR bewaren in zijn administratie. De ZZP’er is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

Werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap (grootaandeelhouder) VAR DGA
De VAR DGA geldt voor een eigenaar van een Besloten Vennootschap (BV). Voor de opdrachtgever betekent een VAR DGA dezelfde vrijwaring als een VAR WUO. De verklaring ‘werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap’ geldt niet voor het loon dat de directeur-grootaandeelhouder zichzelf (uit de vennooschap) uitkeerd. Daarover moet de vennootschap loonheffingen berekenen en afdragen.

Inkomsten uit dienstbetrekking (VAR Loon) en Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR ROW)
Als in de verklaring staat ‘Resultaat uit Overige Werkzaamheden’ of ‘Loon’, dan zijn aan deze kwalificatie geen rechten te ontlenen. De opdrachtgever moet in beide gevallen zelf beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan hij loonheffingen moet inhouden en afdragen. Bij een VAR ROW komt de ZZP’er niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek en andere ondernemersregelingen. Wel kan de ZZP’er kosten van de winst aftrekken.

Resultaatgenieter
Iemand die zelfstandig “werkzaamheden verricht die rendabel zijn” kan de Belastingdienst beoordelen als resultaatgenieter. Een Resultaatgenieter is een bijbaan zonder arbeidsrechtelijke regelingen zoals ontslagrecht. Als resultaatgenieter zijn de kosten aftrekbaar, en over winst moet belasting worden betaald. Een resultaatgenieter heeft geen recht op Zelfstandigenaftrek en Investeringsaftrek. Een resultaatgenieter hoeft geen uitgebreide administratie bij te houden, maar dient wel de gegevens dient te bewaren.

Resultaatgenieters kunnen gebruik maken van de Opting-in regeling. Dat houdt in dat de opdrachtgever en de resultaatgenieter afspreken dat de opdrachtgever loonbelasting en premies etc. inhoud. Deze regeling geldt echter niet voor de werknemersverzekeringen. Ook hoeft de opdrachtgever geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden. Per opdracht moet deze Opting-in regeling worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Werken via een uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau
Als de ZZP’er werkt via een uitzend- of detacheringsbureau, dan zal de Belastingdienst meestal van mening zijn dat hij in dienstbetrekking is bij dat bureau. Werkt de ZZP’er via een of meer bemiddelingsbureaus, dan zal de Belastingdienst de ZZP’er meestal beschouwen als zelfstandig ondernemer.

Het belangrijkste verschil tussen uitzenden of detacheren en bemiddelen is bij wie het risico ligt als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden. Als de opdrachtgever ontevreden is en niet wil betalen, dan betekent dit bij bemiddelen dat de ZZP’er geen geld ontvangt voor zijn werkzaamheden. Als de opdrachtgever bij uitzending of detachering niet tevreden is, zal de ZZP’er wel worden betaald voor zijn werk. Het risico van niet betalen van de opdrachtgever ligt dan bij het bureau dat de ZZP’er heeft uitgezonden.

Een ander verschil dat wijst op bemiddelen of op uitzenden of detacheren is dat er de ZZP’er een overeenkomst heeft met de opdrachtgever of met de uitzend- of detacheringsorganisatie, en “urenbriefjes” inleverd bij de opdrachtgever of bij de uitzend- of detacheringsorganisatie.