Deeltijd-WW

0
2377
« Wet- en regelgeving « Werknemers- verzekeringen Deeltijd-WW Volledige wettekst »

11-06-12 Effect Deeltijd-WW beperkt
07-12-10 PvdA bepleit permanente deeltijd-WW
08-04-10 Verlenging deeltijd-WW na 1 april – regels
12-03-10 Deeltijd-WW beperkt verlengd en stimulering arbeidsmarkt
09-12-09 Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010
30-11-09 Verlenging deeltijd-WW in 2010 nog onzeker
15-07-09 Deeltijd-WW 20 juli aangescherpt van start
10-07-09 Nieuwe regeling Deeltijd-WW
10-07-09 Nieuwe deeltijd-WW duurt 3 tot 15 maanden
02-07-09 Deeltijd-WW in aangepaste vorm voortgezet
24-06-09 Deeltijd-WW wordt verlengd
23-06-09 Maximum deeltijd-WW bereikt
15-04-09 FNV stelt extra looneisen deeltijd-WW
28-03-09 Deeltijd-WW voor behoud van vakkrachten
26-03-09 Crisispakket: AOW naar 67 en deeltijd-WW
18-03-09 Donner doet voorstel voor deeltijd-WW


Tijdelijke regeling Deeltijd-WW
De tijdelijke regeling deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten is op 1 april 2009 in werking getreden. Het doel van deze regeling is het tegengaan van (langdurige) werkloosheid en het behouden van vakkrachten voor bedrijven die voldoende gezond zijn om, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen te komen.

De regeling zorgt ervoor dat werknemers tijdelijk minder kunnen werken, zonder dat ze ontslag krijgen. De tijdelijke regeling deeltijd-WW is in de plaats gekomen van de bijzondere regeling werktijdverkorting. Tot 21 maart 2009 was het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen om een adempauze te scheppen na het inzetten van de crisis.

Regels Deeltijd-WW
Een werkgever kan eenmalig de arbeidsuren van de werknemer verminderen tot een maximum van 50%. De werknemer blijft ten minste 50% van zijn uren werken; dit aantal uren wordt telkens berekend als een gemiddelde over vier weken. De werknemer krijgt over de niet gewerkte uren een WW-uitkering als hij aan de criteria van de Werkloosheidwet (WW) voldoet. De werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.

De werkgever heeft de verplichting om na afloop van de (totale) periode van vermindering van het aantal te werken uren de werknemer – gedurende een bepaalde periode – weer in dienst nemen voor zijn oorspronkelijke aantal uren. Die periode is gelijk aan een derde van de periode waarin gebruik is gemaakt van deeltijd WW met een minimum van 13 weken. Als de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, moet hij aan UWV een schadevergoeding betalen. De werkgever hoeft geen schadevergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst is opgezegd wegens een dringende reden (in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek) of de werknemer zelf ontslag heeft genomen.

Voorwaarden
De werkgever heeft voor Deeltijd-WW de instemming van de werknemersvertegenwoordiging nodig. Als het een vermindering van het aantal te werken uren betreft voor 20 of meer werknemers, dan moeten de belanghebbende verenigingen van werknemers – en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (OR of Pvt) – instemmen met de vermindering. Bij minder dan 20 werknemers moet een vertegenwoordiging van werknemers (OR of Pvt) met de vermindering van het aantal te werken uren instemmen.

De werkgever dient met de werknemersvertegenwoordiging schriftelijk af te spreken dat het loon wordt doorbetaald indien de werknemer geen recht heeft op uitkering op grond van de WW over de verminderde uren. Verder moet de werkgever met de werknemersvertegenwoordiging afspraken maken over scholing en detachering voor de werknemers van wie de te werken uren worden verminderd. Wanneer de arbeidsomvang van de werknemer meer wordt verlaagd dan is afgesproken of als de werknemer binnen de hiervoor genoemde periode na afloop van deeltijd WW geheel of gedeeltelijk werkloos blijft of wordt, staat hier een vergoeding van de werkgever tegenover.


FlexService – home