AVV CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties 2009-2010
Naam

CAO Particuliere Beveiliging

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


Download CAO: