Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet

0
2563

Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, bevat regels over de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt is dat werknemers zo veilig, gezond en prettig mogelijk hun werk kunnen doen met als doel ongevallen en ziekte veroorzaakt door het werk te voorkomen.


 Download wettekst Arbeidsomstandighedenwet 


Scheiding publiek en privaat domein
Met de laatste grote wijziging van de Arbowetgeving per 1 januari 2007, kennen de regels met betrekking tot gezond en veilig werken een scheiding tussen de publieke en private domein. In het publieke domein worden vanaf dit moment door de wet slechts aangegeven welke doelen door werkgevers moeten worden bereikt, de zogenaamde doelvoorschriften. In het private domein wordt door werkgevers en werknemers de manier om deze doelen te bereiken vastgelegd, dit zijn de middelvoorschriften.

Doelvoorschriften
De doelvoorschriften in de Arbowetgeving zijn opgedeeld in drie niveau. De Arbowet vormt hierin de basis. De Arbowet is een zogenaamde kaderwet en geeft enkel algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Deze algemene regels worden nader uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Voorschriften
De Arbowetgeving bevat onder andere de volgende doelvoorschriften:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid;
  • gevaren voor de gezondheid van werknemers zoveel mogelijk bij de bron aanpakken;
  • De inrichting van de werkplek, de werkwijze en de gebruikte middelen zoveel mogelijk aanpassen aan de werknemer;
  • Het opstellen en uitvoeren van een Risico inventarisatie en evaluatie en bijbehorend plan van aanpak;
  • Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers omtrent het gebruik van de arbeidsmiddelen en het gebruik van beschermingsmiddelen en hoe er binnen de organisatie wordt omgegaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie;
  • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • Werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Middelvoorschriften
Hoe de doelenvoorschriften worden bereikt, wordt overgelaten aan de sociale partners. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties per sector arbocatalogi gemaakt, waarin staat hoe voldaan moet worden aan de doelvoorschriften.

Arbowet en de flexbranche
In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden. In de flexbranche is dit het bureau (de werkgever). Maar omdat het bureau niet kan zorgen voor leiding en toezicht op de werkvloer, wordt in de Arbowet ook de inlener als werkgever beschouwd.

Arboconvenant “Beter aan het werk”
De uitzendbranche en het UWV werken samen aan het voorkomen van verzuim en vergroten van re-integratiemogelijkheden van uitzendkrachten. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn terug te vinden in het convenant “Beter aan het werk”.

In het convenant wordt met een 7-stappenplan duidelijk gemaakt hoe bij langdurig verzuim van een uitzendkracht wordt toegewerkt naar volledige re-integratie op de arbeidsmarkt.

STAF
Sinds 2007 is de website www.arboflexbranche.nl online, een initiatief van Stichting Arbo Flexbranche (STAF). Met deze website wordt beoogd om 80 procent van de vragen over onder andere de Arbowet af te vangen. De website is ontwikkeld voor werkgevers in de flexbranche en richt zich op flexwerkers en het vaste personeel. Zie voor meer informatie de website van Stichting Arbo Flexbranche.