loading
views

Onderhandelaarsakkoord CAO HBO 2014-201629 oktober 2014

Naam
CAO HBO
CAO Hoger Beroepsonderwijs

Download Onderhandelaarsakkoord CAO HBO 2014-2016
>

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016.

Loonmutaties
2% per 01-12-2014
1% per 01-12-2015

– Arbeidsmarkttoelage. De werkgever kan de werknemer een toelage op grond van arbeidsmarktoverwegingen toekennen indien de functie zonder de bedoelde toelage niet of moeilijk vervulbaar is. Over de duur van de toelage worden direct bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt.
– Eenmalige uitkering. € 475,00 (bruto) per 01-08-2015

Arbeidsvoorwaarden
– Arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de functie van lector. Werknemers in de functie van lector in schaal 14 en hoger kunnen worden aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging.
– Arbeidsovereenkomst. Kunstonderwijs en uitvoerend beroepsbeoefenaar. Vanwege de bijzondere situatie in het kunstonderwijs spreken sociale partners af dat, in afwijking van artikel 7:668a, vijfde lid onder a WWZ, voor de hierna te specificeren groep werknemers in het kunstonderwijs, de periode van 24 maanden wordt verlengd naar 48 maanden en het aantal arbeidsovereenkomsten wordt verhoogd naar 6.
– Duurzame inzetbaarheidsregeling. Een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid is onderdeel van de nieuwe cao. Op grond hiervan kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatsverlof of aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015.
– Participatiewet. De taakstelling van het hbo is om in de periode 2014-2024 jaarlijks 99 extra arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking als bedoeld in de Participatiewet, die zelf niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Afgesproken is dat mensen met een arbeidsbeperking zullen worden beloond conform schaal 1 van de cao hbo.
– Derde WW-jaar. Sociale partners zullen in overleg treden om tot afspraken te komen over een aangepast arrangement. De afspraken zullen worden gemaakt voor 1 oktober 2015, en met ingang van 1 januari 2016 geïncorporeerd worden in de cao-hbo 2014-2016.
– Ontslagrecht. Partijen spreken een gezamenlijk commitment uit ten aanzien van afspraken zoals die in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt en zoals deze nu deels vastgelegd zijn in de Wet Werk en Zekerheid. Cao partijen maken gedurende de looptijd van deze cao nadere afspraken om invulling te geven aan deze afspraken voor de sector hbo. Het aanstaande SER-advies “rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en inrichting WW” wordt hierbij betrokken. Partijen zullen daarbij, naast het derde WW jaar, ook de transitievergoeding in de Wet Werk en Zekerheid en de boven- en nawettelijke werkloosheidsregeling betrekken. De Wet Werk en Zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie voor de sector in te stellen. Partijen zullen onderzoeken of een ontslagcommissie voor het hbo wenselijk en haalbaar is. Daarbij zal ook worden bezien of en welke gevolgen dit heeft voor de Commissie van Beroep Personeel. De afspraken die hierover gemaakt worden zullen met ingang van 1 juli 2015 geïncorporeerd worden in de cao-hbo 2014-2016.

Bron: AOb, 29 oktober 2014

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek