loading
views

Vergewisbeding

Vergewisbeding
Sinds 2010 is in enkele cao’s het ‘vergewisbeding’ opgenomen. Dit beding betekent dat de inlener zich ervan ‘moet vergewissen’ (controleren) dat de uitzendkrachten op de juiste manier worden beloond. In die cao’s staat dan meestal ook beschreven waar de uitzendkrachten recht op hebben. Dat gaat soms verder dan de inlenersbeloning zoals die staat beschreven in de uitzendcao’s.


CAO uitzendkrachten: CAO-ABU en CAO-NBBU


Inlenersbeloning
Het loonverhoudingsvoorschrift uit artikel 8 WAADI is in de uitzendcao’s vertaald naar de inlenersbeloning. Daarin is vastgelegd welke elementen uit de beloning voor eigen medewerkers van de opdrachtgever ook gelden voor uitzendkrachten. Het gaat daarbij om:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

In de verschillende payrollcao’s is deze definitie uitgebreid met het recht op hetzelfde aantal vakantiedagen en feestdagen.

Inlener bepaalt
In de uitzendcao’s is vastgelegd dat de opdrachtgever de informatie verstrekt. Het uitzendbureau heeft in principe geen onderzoeksplicht om te beoordelen of deze informatie juist is. Alleen als het uitzendbureau eigenlijk had moeten weten dat de informatie fout is, zijn ze hierop aan te spreken. Denk hierbij aan een bureau dat gespecialiseerd is in thuiszorg en dan het minimumloon hanteert voor een 45-jarige uitzendkracht met 10 jaar ervaring. Dan had vanuit hoofde van hun functie verwacht mogen worden dat ze wisten dat dit niet juist kán zijn. Als de inlener een CAO hanteert, wordt die vaak gehanteerd als basis voor de inlenersbeloning.

Inlener moet ook controleren
Het vergewisbeding betekent dat de inlener nu daadwerkelijk (periodiek) moet controleren, bijv. middels loonstroken, of het uitzendbureau de juiste beloning betaalt. Als hij concludeert dat de betaling niet juist is, moet hij zorgen dat het bureau alsnog zijn verplichtingen nakomt.

Conflicterende regels
Er zijn twee potentiële conflictsituaties te benoemen bij dergelijke bedingen.

De eerste is dat de inlener wordt gevrijwaard van het controleren als hij zaken doet met een NEN gecertificeerd bureau. Dat is vreemd, want controle op juistheid van het loon is helemaal geen onderdeel van de NEN-controle en dus geen garantie voor goede toepassing van de inlenersbeloning.

De tweede conflictsituatie ligt in het verlengde daarvan als in de inlenerscao extra beloningselementen voor uitzendkrachten zijn opgenomen, bijvoorbeeld extra vakantiedagen. Die moeten volgens de CAO van de inlener ook worden betaald aan uitzendkrachten, maar niet volgens de uitzendcao’s. De inlener doet zaken met een NEN-bureau en hoeft naleving dus niet meer te controleren en het bureau hoeft die extra vakantiedagen niet te geven, want dat staat niet in de uitzendcao. Extra vakantiedagen vallen ook niet onder de informatie waarvan je mag verwachten dat het uitzendbureau dat per cao weet, dus iedereen denkt de regels keurig na te leven, maar de uitzendkracht komt eraan tekort.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek