loading
views

NBBU Sunrise expertmeeting 6 juni 2013 – impressie

NBBU Sunrise expertmeeting 6 juni 2013 – impressie

NBBU Sunrise – meedenken over de arbeidsmarkt van morgen

Op 6 juni kwamen bijna 70 experts bij elkaar in Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn om vragen te formuleren over de toekomstige arbeidsmarkt. Vragen waar studenten mee aan de slag zullen gaan.

Een nieuwe visie op de arbeidsmarkt begint met het stellen van de juiste vragen.
Daarom nodigde de NBBU, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, prominente deskundigen uit om daarvoor bij elkaar te komen. Betrokkenen bij de arbeidsmarkt, toppers uit de wetenschap, de overheid en de financiële wereld, kopstukken van werkgeversorganisaties en vakbonden discussieerden open met elkaar over knelpunten waar oplossingen voor moeten komen.

Zonovergoten dag
De bijeenkomst werd geleid door Marco Bastian, directeur NBBU, en  prof. dr. mr. Leo Witvliet, hoogleraar Interim Management aan Nyenrode Business Universiteit.
De sfeer tijdens de meeting was uitstekend. De start van het NBBU Sunrise project viel samen met een zonovergoten dag. De deelnemers toonden zich graag bereid om ‘buiten de kaders’ te denken, conform de opdracht voor deze dag.

NBBU_Sunrise_bijeenkomst_6_juni_2013Marco Bastian: “De opkomst was boven verwachting, het aantal afmeldingen was op één hand te tellen. Dat maakte de zaal heel vol, maar het zorgde tegelijkertijd voor een dynamische, informele sfeer. Alle deelnemers werkten zich letterlijk en figuurlijk in het zweet en discussieerden volop met elkaar om te komen tot de juiste vragen.”

Miriam Sterk
Ook Miriam Sterk, ambassadeur Jeugdwerkloosheid, was aanwezig. “Sunrise buigt zich over lange termijn vraagstukken van de arbeidsmarkt, terwijl ik als ambassadeur voor jongeren op korte termijn verschil moet maken”, aldus Sterk. Ze gaf aan het NBBU-initiatief te willen blijven steunen.

NBBU Sunrise expertmeeting, Miriam Sterk, ambassadeur jeugdwerkloosheid, spreekt de zaal toe

Ronde tafel
Tijdens de rondetafelgesprekken was het de kunst om vragen te formuleren. Een vraag opent een venster op nieuwe visies en denkwijzen. Tijdens de discussies bleek al snel hoe uitdagend het is om werkelijk in vragen te blijven denken en niet terug te vallen op meningen.

Per thema waren 2 tafels ingericht. Iedereen rouleerde per vragenronde, wat zorgde voor diversiteit in de gesprekken en uitwisseling tussen deelnemers.

Tafelheren en -dames gaven leiding aan elke groep. Zij noteerden de quotes en de vragen in een gezamenlijk document, dat tot slot door ieder kon worden gevolgd op een groot scherm.
Er werden ook prikkelende tegenstellingen geformuleerd. De vragen en discussies waren zo breed en veelomvattend dat een korte samenvatting met moeite recht doet aan alles wat werd ingebracht. Aan het eind van deze maand komt de NBBU met een overzicht van de uitkomsten.

Hier een impressie:

1. De samenleving: trends en ontwikkelingen bepalend voor de toekomstige arbeidsmarkt
Wat zijn de ontwikkelingen in de hedendaagse, veranderende wereld die relevant zijn voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt?
Welke eisen moeten worden gesteld aan een arbeidsmarkt bij de maatschappelijke ontwikkelingen die zullen plaatsvinden en waarin iedereen die wil werken, kan werken?

De discussie ging over de invloed van social media en de mogelijkheden van crowdfunding en crowdsourcing. Hoe kan in de toekomst opleiding en pensioen worden bekostigd? Hoeveel regelgeving is er nodig? En hoe is de verdeling tussen de toekomstige verdeling tussen werk en vrijwilligerswerk. Ook internationalisering en de wenselijkheid ervan leverde discussie. Diverse elementen hieruit zullen in de vraagstelling aan de studenten worden verwerkt.

2. De nieuwe werkende anno 2030
Hoe ziet de nieuwe werkende eruit: wie is de nieuwe werkende, bestaat er een typologie van werkenden, wat motiveert de verschillende “nieuwe werkende”, wat voor soort werkrelaties zijn er te onderscheiden.
Hoe organiseer je een positie voor werkende waarin ieder die wil werken kan werken, waar het kunstmatig onderscheid tussen dienstverband en zelfstandige is verdwenen, een redelijk inkomen is geregeld en waarin iedere werkende in staat is de opties te verzekeren die men nodig acht?

Bij de discussie over de nieuwe werkende werd duidelijk dat van vele kanten wordt verwacht dat er meer eigen verantwoordelijkheid bij de werkende komt te liggen. Hoe verhoudt zich dat tot een grotere dynamiek in vast en flex? Hoe kan de positie van ZZP’ers worden verbeterd? Hoe zorg je vervolgens dat er ten behoeve van alle doelgroepen op de arbeidsmarkt voldoende inspanning wordt gedaan voor (bij)scholing, ontplooiing en carriere perspectief. Hoe wordt de verdeling van aandacht voor werk en privé-leven?

NBBU Sunrise expertmeeting 6 juni 2013

3. Hoe ziet het werkgeverschap eruit: wie is de nieuwe werkgever
Welke ontwikkelingen zullen de komende jaren bepalend zijn bij het ondernemen en welke veranderingen zullen organisaties de komende jaren dan ook doormaken?
Is er een model te ontwikkelen waarbij organisaties te allen tijde over voldoende werkenden beschikken, die zij kunnen afstoten wanneer dat nodig is en waarbij ‘van-werk-naar-werk’ een uitgangspunt is?; zodat zij voldoende flexibel kunnen ondernemen, niet bedolven worden onder administratieve lasten en -regelgeving en emplooi kunnen bieden aan ieder die wil werken?

Organisaties moeten flexibel mensen kunnen aannemen en afstoten, met andere woorden, we stappen af van de klassieke verhouding tussen werkgever en werknemer, maar hoe organiseer je dat zodanig dat er niet wordt gesold met medewerkers. Hoe kun je regelen dat werknemers van werk naar werk worden geloodst, dat de band van hen met de organisatie goed is en het werk hen blijft boeien. En wat voor verdienmodel organiseer je daarbij?

Discussie tafel NBBU Sunrise expertmeeting

4. Intermediaire wereld: welke nieuwe vraagstukken
Hoe ziet de toekomstige intermediaire dienstverlening er uit; op welke behoeften spelen zij in.
Hoe kan de intermediaire dienstverlening als optimale smeerolie voor de nieuwe arbeidsmarkt dienen. Hoe organiseer je de intermediaire dienstverleningsvormen, hoe moeten zij er uit zien.

Ook bij de groepen die zich bezighielden met de toekomst van de intermediaire dienstverlening, werd intensief gediscussieerd. Ieder zag wel dat ‘piek en ziek’ over niet al te lange tijd elektronisch geregeld kan worden. We mogen dan ook verwachten dat intermediaire dienstverleners op zoek gaan naar nieuwe dienstverleningsvormen. Hoe kan de intermediaire dienstverlener het organiseren van van-werk-naar-werk begeleiden? Kunnen intermediairs zorgen voor (bij)scholing, verzekeringen, pensioenafspraken en zelfs zich inzetten voor langdurige persoonlijke coaching? Zo ja, hoe doen ze dat voor flexkrachten en zzp’ers? Zachtjes werd gefluisterd dat de intermediaire dienstverlener bij deze verschuiving van focus dan ook wel eens de vakbond van de toekomst kon worden. Vragen te over voor studenten om zich te buigen over de toekomst van de intermediaire dienstverlening.

5. De nieuwe arbeidsmarkt
Hoe organiseer je een evenwichtige arbeidsmarkt (jong/oud, werken/werkloos, autochtoon/allochtoon, werkgever/werknemer, man/vrouw) waar ieder die wil werken, ook kan werken?
Wat is de rol van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de toekomstige arbeidsmarkt (vast, zelfstandig, flex); vertegenwoordigen zij dan nog wel hun achterbannen die zij pretenderen te vertegenwoordigen?
CAO’s hebben hun langste tijd gehad. De rol van de overheid bij verzekeringen is nog slechts een controlerende. Op welke wijze kan de sociale zekerheid met het oog op de nieuwe arbeidsmarkt, worden ingericht waarbij werkgevers en werknemers eigen verantwoordelijk nemen bij het organiseren van arbeidsvoorwaarden en zekerheden rond werkloosheid, ziekte en ouderdom?

De tafels die zich bogen over de nieuwe arbeidsmarkt stoeiden met de vraag over de levensvatbaarheid van de (inter)nationale instituties. Hoe komen de verhoudingen tussen publiek en privaat te liggen. Hoe organiseer je dat ieder die wil werken kan werken en wie heeft daar welke verantwoordelijkheid bij. Wat is werk en wie betaalt wie? Hoe wordt onbetaalde arbeid beloond? Hoe zien contractuele arbeidsrelaties er in de toekomst uit en heeft de CAO zijn langste tijd misschien wel gehad? Hoe wordt de verhouding tussen collectieve en individuele afspraken? Grote vraagstukken, die om uitgewerkte scenario’s vragen.

Impressie: Hinke Wever, FlexNieuws, met medewerking van Dafna Holtzer, NBBU

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek