loading
views

Wet Modern Migratiebeleid

Wet Modern Migratiebeleid
De Wet Modern Migratiebeleid welke op 1 juni 2013 in werking is getreden strekt tot modernisering van het tot dan toe gevoerde migratiebeleid voor vreemdelingen die op reguliere gronden verblijf wensen in Nederland. De wet ziet daarmee niet op het asielbeleid en de asielprocedure.Verstrekking vergunningen
De wet Modern Migratiebeleid maakt het onder meer mogelijk dat de aanvraagprocedure voor de machtiging tot voorlopig verblijf wordt samengevoegd met de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning, hierdoor vervalt zowel voor de IND als veel vreemdelingen een dubbele aanvraagprocedure. Ook is het mogelijk geworden reguliere verblijfsvergunningen voor een langere duur  te verlenen, waardoor vreemdelingen deze minder vaak hoeven te verlengen.

Referent
De Wet Modern Migratiebeleid eist dat de meeste migranten over een referent in Nederland moeten beschikken. Referenten en migranten hebben wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modern migratiebeleid. Het gaat onder andere om de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en om een administratie bij te houden. Behalve verplichtingen maakt de wet het ook mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.

Handhaving
Daarnaast geeft de Wet betere middelen om te handhaven, onder meer door de invoering van de bestuurlijke boete en het opleggen van verplichtingen aan referenten. Wanneer bijvoorbeeld een werkgever de vereiste documenten van een arbeidsmigrant niet of niet goed in zijn administratie heeft opgenomen, kan hij een boete krijgen van maximaal € 3000.

Nederland aantrekkelijker
Doel bij deze wet is Nederland aantrekkelijker  te maken voor migranten die hard nodig zijn om de economie, cultuur en de wetenschap te versterken. Het uitgangspunt van het hervormde migratiebeleid is selectiviteit. Dit houdt in dat het beleid uitnodigend is voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen.

MVV-wet
Tegelijkertijd met de Wet Modern Migratiebeleid is ook de Wet Nationale Visa (MVV-wet) ingevoerd welke de criteria bevat op grond waarvan de nationale visa (langer dan 3 maanden) wordt verleend.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek