loading
views
0 reacties
Harry Vogels

Ingrepen in cao’s bij vorst-ww kunnen leiden tot vele faillissementen

Sociaal-econoom Harry Vogels is adviseur en trainer op het gebied van CAO’s. Hij beantwoordt alle vragen over toepassing, dispensatie/vrijstelling, indeling, algemeen verbindend-verklaringen of eigen ondernemings-CAO’s. Vogels begeleidt zowel organisaties als individuen en is gespecialiseerd in de arbeidsvoorwaarden in de flexmarkt. Na een loopbaan als HR-adviseur bij grote tot zeer grote werkgevers opende hij in 2002 zijn eigen adviespraktijk. Vogels publiceerde vele artikelen en (hand)boeken over CAO’s en schrijft regelmatig voor onder meer Sociale Zaken Actueel, Sociaal Beleid Thema en FlexNieuws. X

Ingrepen in cao’s bij vorst-ww kunnen leiden tot vele faillissementen

In cao’s kan worden bepaald dat bij vorstde werkgever vanaf de eerste dag geen loon hoeft te betalen. In de bouw werd dit tot 2008 opgelost door het eigen risicofonds, maar dit fonds hebben cao-partijen in de bouw opgeheven. Andere sectoren hebben al jarenlang een bepaling in de cao staan, dat er geen loon wordt betaald en dat daarna door de werkgever een vorst-ww uitkering kan worden aangevraagd, die de werkgever vervolgens al dan niet aanvult.
Zulke bepalingen treffen we bijvoorbeeld aan bij metaal-cao, de cao beroepsgoederenvervoer, de cao platte daken/ bitumen, de mortelindustrie en sinds vorig jaar ook in de cao hellende daken. De cao hellende daken is door de minister gedispenseerd van de cao in de bouw.

Als in cao’s is bepaald dat er tijdens vorst geen loon wordt betaald, dan volgt automatisch een uitkering uit het sectorfonds: zie voor de uitleg van sectorfonds onderaan dit bericht.

Uitzonderlijke vorst-ww in de bouw en de politiek
In de bouw-cao is sinds vorig jaar bepaald, dat de werkgever over de eerste 17 dagen van een vorst-periode loon moet doorbetalen en pas daarna een aanvraag gedaan kan worden voor een ww-uitkering. In de Tweede Kamer is vorig jaar een discussie gevoerd over een eigen risico termijn van 20 dagen, maar in december jl. had de Eerste Kamer hier grote moeite mee. Tot op heden is onduidelijk wat de minister gaat doen.

Vorst-ww en betaling via sectorfonds
Zowel de bedrijfstak bouw als de politiek hebben m.i. een veel te grote invloed in het bepalen van de ingangsdatum van de vorst-ww in cao’s. In de ene bedrijfstak kan bij vorst direct al niet gewerkt worden (bijv. rietdekkers) en in de andere bedrijfstak kan iets langer worden doorgewerkt. Een fonds per bedrijfstak, waarvan de premies betaald worden door de bedrijfstak zelf is dus zo gek nog niet. Het sectorfonds biedt dan deze oplossing. De premies voor de vorst-ww worden dan opgebracht door de werkgevers in een bedrijfstak zelf en de minister legt deze premie op.
Ik vraag mij af, waarom de minister dan zo nodig de eigen risico termijn eenzijdig zelf wil bepalen, zonder overleg met de uiteenlopende cao-partijen.
Als de huidige eigen risico termijn van nul dagen wordt verlengd naar 10 of 20 dagen, zal dit m.i. leiden tot vele faillissementen van ondernemingen, die van het weer afhankelijk zijn.

Uitzendkrachten en vorst-ww
Voor uitzendkrachten geldt het volgende:

  • uitzendkrachten met een uitzendbeding kunnen bij onwerkbaar weer onmiddelijk over gaan naar de reguliere ww;
  • voor uitzendkrachten in dienst van een uitzendbureau, cao-technisch geen bouwbedrijf, moet loon worden doorbetaald over de gehele periode dat niet gewerkt kan worden;
  • voor uitzendkrachten in dienst van een uitzendbureau, cao-technisch wel een bouwbedrijf, moet loon worden doorbetaald over de eerste 17 dagen dat niet gewerkt kan worden, daarna volgt vorst-ww.

Harry Vogels, www.caoadvies.nl


Uitleg sectorfondsen en Vorst-WW

Sectorfondsen
Sectorfondsen zijn geen fondsen zoals bijvoorbeeld Sociale fondsen, O&O-fondsen e.d. uit de cao’s. Het zijn geen rechtspersonen, hebben geen bestuur, staan los van cao’s en lopen daarmee niet parallel. De indeling van het bedrijfsleven in sectoren is gebaseerd op de aard van de werkzaamheden van bedrijven, heeft een historische achtergrond en wordt door de minister bepaald. Zij financieren de eerste 26 weken ww en andere sociale verzekeringen en zijn praktisch gesproken niet meer dan boekhoudkundige rekeningen bij het ministerie van Financiën waarop premies en uitkeringen geboekt worden. De premies worden bepaald door het risicoprofiel van de ingedeelde bedrijven. Het UWV stelt ze vast en de minister keurt ze goed. Alleen de minister van SZW kan in overleg met de staatssecretaris van Financiën en met advies van het UWV de regeling over de sectorindeling wijzigen.

Vorst-ww
UWV gaat altijd na of er een cao is afgesloten en op wie die cao van toepassing is. Als in de cao is geregeld dat werkgevers in geval van arbeidsverhindering wegens vorst niet gehouden zijn het loon door te betalen, kunnen de bedrijven op wie die cao van toepassing is een beroep doen op vorst-ww (art. 18 WW).

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek