loading
views

Eindbod CAO Stater 201318 november 2012

CAO-naam
CAO Stater

Eindbod CAO Stater 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 jaar: van 1-1-2013 tot 1-1-2014

Loonmutaties
1% structureel per 1-1-2013

Arbeidsvoorwaarden
– Geen ATV dagen, maar aanpassing arbeidsduur: 13 ATV dagen worden in tijd in het werkrooster geplaatst. Dus aanpassing normale arbeidsduur van 40 naar de reguliere 38 uur per week werken. Normale arbeidsduur werkdag blijft 8 uur. Om gemiddelde van 38 uur te realiseren worden in overleg tussen medewerker en leidinggevende uren vrij wekelijks (2 uur), tweewekelijks (4 uur ) of maandelijks (8 uur) ingeroosterd. Deze afspraken over het werkrooster worden in januari voor het gehele jaar gemaakt. Voor medewerkers van 60 jaar en ouder wordt normale arbeidsduur aangepast naar 35,5 uur per week. Normale arbeidsduur werkdag blijft voor hen 7,5 uur. Inroostering vrije uren geschiedt op zelfde manier als overige medewerkers. Bovenstaand rooster komt in plaats van de huidige ATV- regeling. ATV dagen kunnen niet meer verkocht worden, ze bestaan immers niet meer en zijn op-genomen in tijd in het werkrooster.
– Verlofopbouw door leeftijd en dienstverband vervallen en bevriezen: extra opbouw vakantiedagen door dienstverband en leeftijd vervallen, reeds toegekende vakantiedagen voor beide worden gerespecteerd.
– Uitkeringen bij privégebeurtenissen en jubilea- en afscheidsgratificaties vervallen
– Opleidingsbudget € 1000 per medewerker: iedere medewerker krijgt de beschikking over een persoonlijk opleidingsbudget van € 1000,- per kalenderjaar. Dit budget kan naar eigen inzicht voor scholing ingezet worden, zowel binnen als buiten de organisatie, mits het maar de ontplooiingsmo-gelijkheden van de werknemer ten goede komt nu of in de toekomst. Het individuele opleidingsbudget vervangt het huidige, niet persoonsgebonden opleidingsbudget.
– Werkgroep Het Nieuwe Werken: gedurende de Cao-termijn onderzoekt de afdeling HRM de moge-lijkheden voor Het Nieuwe Werken bij Stater, met betrokkenheid van OR en leidinggevenden. Uiterlijk november 2013 wordt er een adviesrapport uitgebracht aan Cao partijen. CAO partijen hebben de in-tentie om in de CAO 2014 concrete afspraken over Het Nieuwe Werken bij Stater te maken.
– Werkgroep Benefit Shop: gedurende de Cao-termijn onderzoekt de afdeling HRM de mogelijkheden voor invoering van een Benefit Shop bij Stater vanaf 2014.
– Verhogen arbeidsparticipatie ‘Wajongers’: vacatures welke intern niet vervuld kunnen worden (door boventalligen dan wel reguliere medewerkers) zullen eerst via een gespecialiseerde organisatie (invulling nader te bepalen in 2013) worden voorgelegd aan ‘Wajongers’. Stater streeft er hierbij naar om één ‘Wajonger’ per 150 medewerkers in dienst te hebben.
– Periodiek overleg vakbonden: werkgever en vakbonden voeren 2 keer per jaar periodiek overleg.

Bron: De Unie, 13 november 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek