loading
views

Payroll – Ondubbelzinnige instemming werknemer met ontslag?

Ondubbelzinnige instemming werknemer met ontslag?

In deze zaak oordeelt de kantonrechter over de vraag of een werknemer in dienst is gekomen bij een payrollonderneming. De werkgever was namelijk met deze payrollonderneming overeen gekomen dat de werknemers werden overgenomen. De kantonrechter heeft deze vraag negatief beantwoord nu er geen sprake was van een ondubbelzinnige instemming van de werknemer met haar ontslag.

Feiten
Werknemer is in 1994 in dienst getreden bij Mazzelshop als verkoopster. Haar werkgever, Mazzelshop, draagt in december 2005 haar bedrijfsactiviteiten en haar handelsnaam over. Mazzelshop komt bij deze overdracht overeen dat het personeel in dienst zal treden bij Apollo Payroll B.V. (hierna: Apollo B.V.), waarvan werknemer na de overdracht ook haar salaris ontving.

Op 10 april 2012 bericht Mazzelshop aan Apollo dat zij door bedrijfseconomische omstandigheden vanaf 1 september 2012 geen personeel meer zal inhuren. Naar aanleiding van dit bericht heeft Apollo bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd voor onder andere werknemer. De beschikking wordt op 25 juli 2012 afgegeven waarmee Apollo werknemer kan ontslaan.

Apollo heeft werknemer vervolgens op 27 juli 2012 per brief bericht dat haar arbeidsovereenkomst met ingang van 31 augustus 2012 zal worden beëindigd.

Verweer werknemer
Werknemer verzet zich tegen de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst en start een kort geding tegen Mazzelshop. Zij stelt zich op het standpunt dat zij nooit heeft ingestemd met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met Mazzelshop. Ook heeft zij geen stukken ondertekend waaruit deze instemming zou kunnen blijken. Zij vordert doorbetaling van haar loon tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt.

Verweer Mazzelshop
Mazzelshop stelt zich op het standpunt dat Apollo, ondanks dat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, al sinds 2005 de werkgever van werknemer is. Apollo heeft indertijd in goed overleg alle lopende arbeidsovereenkomsten overgenomen en ook werknemer heeft hier niet tegen geprotesteerd. Zo heeft werknemer altijd de salarisbetalingen van Apollo geaccepteerd en gehandeld in lijn met de procedures en richtlijnen van Apollo. Pas nadat werknemer bekend werd dat zij door Apollo zou worden ontslagen heeft zij zich op het standpunt gesteld dat de Mazzelshop haar werkgever is gebleven.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat in deze procedure van belang is of voldoende aannemelijk is gemaakt dat Mazzelshop als werkgever van werknemer kan worden gezien. Vast staat in ieder geval dat werknemer tot aan december 2005 in dienst was bij Mazzelshop. Ook staat vast dat Mazzelshop eind 2005 haar werknemers wilde onderbrengen in Apollo. Hiermee is het formele en materiële werkgeverschap uit elkaar getrokken. Immers Apollo is op papier de werkgever, maar de opdrachtgever (Mazzelshop) blijft het gezag uitoefenen. Dit kan voor werknemer verwarrend zijn en in het nadeel werken. Aangezien het eindigen van een arbeidsovereenkomst en het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst verstrekkende gevolgen voor de werknemer met zich brengt, oordeelt de kantonrechter dat het op de weg van de werkgever ligt om niet alleen werknemers goed en volledig te informeren over alle gevolgen. Ook mag worden verwacht dat hieraan een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer ten grondslag ligt.
Bovendien is er tussen werknemer en Apollo geen arbeidsovereenkomst opgesteld. Immers Mazzelshop heeft verklaard dat er slechts een mondelinge overeenkomst was. Werknemer heeft daarnaast ook gesteld dat zij niet bij Apollo in dienst wilde en dat zij nimmer enig stuk heeft ondertekend. Mazzelshop heeft, aldus de kantonrechter, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werknemer op enig moment in dienst is getreden bij Apollo. De vordering van werknemer wordt toegewezen.

Bron: Kantonrechter Leeuwarden 12 oktober 2012, LJN BY0861

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek