loading
views

Premies 2019

Premies 2019

Update, 31 oktober 2018: premie sectorfonds is gepubliceerd

In de Rijksbegroting zijn door de ministeries van SZW en VWS de meeste premies voor 2019 gepubliceerd. Ze zijn echter nog niet definitief. Dat zijn ze pas na publicatie in de Staatscourant. Wél definitief is de Premie Sectorfonds die op 31 oktober is gepubliceerd. Daarnaast zijn uit de CAO van ABU en NBBU enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, et cetera kunt u nu al een kostprijsindicatie voor 2019 maken.

Trend in de kostprijs
Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2019 vrijwel niet veranderen en mogelijk zelfs iets lager worden, namelijk als de daling van de gemiddelde premie Sectorfonds ook in sector 52 te zien zal zijn. De premies voor de WW en Arbeidsongeschiktheid gaan omhoog en ook de premie Zorgverzekering stijgt iets.

De reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen dalen in 2019, omdat er een feestdag minder is dan in 2018.

De belangrijkste variabele voor de kostprijs zal net als de afgelopen jaren de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas zijn. De sectoraal bepaalde premie voor kleine werkgevers is voor sector 52 gestegen, maar de premie voor individuele uitzendorganisaties kan daar sterk van afwijken, afhankelijk van het verzuim dat zij hadden in 2017.

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. De kans dat dat voor 2019 gebeurt, achten wij heel klein. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekend gemaakt door StiPP.

  Totaal over
grondslag               
Werkgeversdeel Werknemersdeel              
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0,0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling nog niet bekend n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon nog niet bekend

 

Premies

 

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
    2019 2018  
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 6,47% + 0,5% 6,27% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I


Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU  nnb

NBBU nnb


ABU nnb

NBBU nnb

ABU 1,65% (wg 1,07%, wn max 0,58%)

NBBU 1,41% (wg 0,70%, wn max 0,71%)


ABU 3,12% (wg 1,79%, wn max 1,33%)

NBBU 2,13% (wg 1,06%, wn max 1,07%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 3,25% 2,85% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds

 
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 2,56%
II 2,69%
I 2,70%
II 3,24%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 2,33% 2,81% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex


WGA
 

4,85% (kleine wg)
0,10% – 8,48% (grote wg)


1,15% (kleine wg)
0,18% – 3,00% (grote wg)

4,59% (kleine wg)
0,10% – 8,03% (grote wg)


1,15% (kleine wg)
0,18% – 3,00% (grote weg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:


ZW-Flex

WGA-vast

  Voorziening of premie verzekeraar


Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2016 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,95% 6,90% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2019 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2019 2018 Opmerking
Sociaal Fonds  0,2% ABU 0,2%
NBBU 0,2%
In 2017 voor ABU en NBBU 0,2%
Scholing 1,02% 1,02% ABU: alleen kandidaten in fase A
NBBU: alleen de eerste 78 weken
Leegloop     Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte     Dit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie

  2019 2018 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU
Premiegroep II 1,16% 1,16%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU


Transitievergoeding

Over de hoogte van de voorziening die u moet treffen, is geen algemene uitspraak te doen. Zie voor meer informatie de uitleg over de transitievergoeding. Houdt u er wel rekening mee dat de regelgeving rondom de transitievergoeding zal veranderen in 2020. Wat de wijzigingen precies in zullen houden is nog niet precies bekend.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enzovoort. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, et cetera. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
• De minimumlonen per 1 januari 2019 zijn bekend.
• De lonen in kolom II en III van de loontabel van de ABU stijgen in januari niet. Kolom I wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen niet in 2019. Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding €0,19 blijft.

Bronnen

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek