loading
views

SNCU: Resultaten SNCU 2011

Logo

7 februari 2012

Aanpak van oneerlijke concurrentie en malafiditeit in de uitzendbranche is politiek speerpunt.

De SNCU heeft in 2011 hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dit blijkt enerzijds uit een toegenomen aantal vragen over de uitleg van de CAO, meldingen van mogelijke CAO‐overtreding, gestarte CAO‐onderzoeken en vastgestelde bedragen die uitzendkrachten ten onrechte niet hebben ontvangen. Anderzijds blijkt dit uit de verstevigde samenwerking op het gebied van informatie‐uitwisseling met ketenpartners zoals de Stichting Normering Arbeid, het Pensioenfonds STiPP, de Inspectie SZW, de Belastingdienst en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Een melding van een mogelijke CAO‐overtreding aan de SNCU is inmiddels daarmee ook een melding aan andere handhavende organisaties

Voorlichting en handhaving
23% meer vragen
Er zijn 3067 vragen gesteld. Dit is 23% meer dan in 2010. Naast uitzendkrachten weten inmiddels ook accountants‐ en advocatenkantoren en uitzendbureaus de SNCU te vinden. Dit laat zien dat de SNCU op het gebied van CAO wordt erkend als expertise‐orgaan. Daarnaast zijn ook inleners van uitzendbureaus de SNCU gaan benaderen. Zij willen financiële aansprakelijkheid voorkomen en zich goed laten voorlichten. Naar aanleiding van deze vragen heeft de SNCU voor inleners ‘een handvat’ ontwikkeld wat op de website is gepubliceerd (‘Hoe vind ik een bonafide uitzendbureau?’).

38% meer meldingen
Er zijn 1150 meldingen van mogelijke CAO‐overtreding ontvangen. Dit is 38% meer dan in 2010. Opvallend is het toegenomen aantal meldingen gedaan door gemeenten.

65% meer onderzoek
SNCU is 461 onderzoeken gestart. Dit is 65% meer dan in 2010. Een verklaring hiervoor is onder andere het toegenomen aantal meldingen en de geïntensiveerde samenwerking met handhavende organisaties.
Gemiddeld 12% van het aantal uitzendbureaus dat in onderzoek is genomen, is na de start van het onderzoek gestopt met de bedrijfsactiviteiten. De SNCU heeft bij Minister Kamp aangedrongen om deze situaties als risicovol te benoemen ter voorkoming dat zo’n uitzendbureau of zijn bestuurder onder een andere naam verder gaat met malafide praktijken.

28% hoger bedrag aan CAO‐overtreding vastgesteld
Het bedrag wat in 2011 is vastgesteld dat ten onrechte aan uitzendkrachten niet is uitbetaald bedraagt € 6.450.700. De uitzendbureaus zijn verplicht dit bedrag (aantoonbaar) na te betalen.

Voortvarende medewerking door uitzendbureaus is toegenomen
Dat de SNCU haar gezag heeft vergroot blijkt ondermeer uit het feit dat het percentage uitzendbureaus dat aan het begin van het onderzoek voortvarend medewerking verleent aan het verstrekken van informatie is gestegen naar 85%. In 2010 was dit 71%.

Samenwerking en informatie‐uitwisseling
StiPP
De SNCU voert in opdracht van het pensioenfonds in de uitzendbranche handhavingscontroles uit. In 2011 heeft StiPP hierdoor € 3.000.000 aan naheffingen van pensioenpremie kunnen opleggen.

SNA en TBB
In 2011 is een aantal convenanten informatie‐uitwisseling afgesloten, waaronder met de Stichting Normering Arbeid (SNA) en het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB). Op basis van het convenant met SNA is de SNCU 100 CAO onderzoeken gestart bij uitzendbureaus. Er was voor de SNCU geen aanleiding om SNA gecertificeerde uitzendbureaus vanuit het SNCU‐controleproces bij SNA te melden. Op grond van de samenwerking met TBB zijn 20 onderzoeken gestart.

Inspectie SZW, Belastingdienst en Expertisecentrum Mensenhandel
In 2011 heeft de SNCU veel geïnvesteerd in de samenwerking met de Inspectie SZW (toenmalige Arbeidsinspectie en SIOD), de Belastingdienst en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Met toestemming van de uitzendkrachten die een melding van mogelijke CAO overtreding bij de SNCU hebben gedaan, heeft de SNCU 1000 meldingen aan zowel de Inspectie SZW, het EMM als de Belastingdienst doorgegeven. Ook zijn er aan de genoemde organisaties namen van uitzendbureaus verstrekt, waarbij de SNCU gedurende het CAO onderzoek een gegrond vermoeden van overtreding van de CAO had vastgesteld.

Melden aan de SNCU is ook melden aan andere handhavers www.meldenhelpt.nl
De SNCU stuurt meldingen van mogelijke CAO‐overtreding als signaal van overtreding van andere regelgeving door aan andere handhavers. Iedere organisatie kan vervolgens besluiten een eigen onderzoek te starten. Dit betekent dat een melding aan de SNCU ook een melding aan andere handhavers kan zijn. Dit bevestigt de meerwaarde van de publiek – private samenwerking. Overigens wordt een melding alleen doorgegeven als er toestemming van de melder is.

Positionering
Zichtbaarheid in de media toegenomen
De SNCU is regelmatig verschenen in vakbladen van inlenende sectoren, magazines in de uitzendbranche, media van de werkgevers en werknemersorganisaties in de sector en dagbladen. In maart heeft de SNCU opgetreden in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. In oktober was de SNCU daar zelfs studiogast. Dit om een reactie te geven op het rapport van de Tweede Kamercommissie ‘Lessen Uit Recente Arbeidsmigratie’ (LURA).

SNCU opgenomen in wetsvoorstel WAADI
De SNCU is in 2011 opgenomen in een wijzigingsvoorstel van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediars (WAADI). In het voorstel wordt geregeld dat de Inspectie SZW aan de SNCU informatie kan vestrekken over opgelegde boetes in het kader van de Wet Minimumloon. Deze wijziging van de WAADI wordt gezien als maatregel om te komen tot een effectieve aanpak van malafiditeit.

Bron: SNCU, februari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek