loading
views

Kleine banen regeling stopt eind 2011

30 mei 2011

De kleine banen regeling beantwoordt onvoldoende aan de verwachtingen. Te weinig werkloze jongeren hebben via de regeling toegang tot de arbeidsmarkt kunnen vinden. Er is dan ook niet genoeg aanleiding om de regeling te continueren, aldus minister Kamp (SZW).

De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van evaluatie aan de hand van het onderzoeksrapport uitgebracht door onderzoeksbureau SEOR te Rotterdam.

De kleine banen regeling
De regeling kleine banen (artikel 52a Wet financiering sociale verzekeringen, Wfsv) is gestart in 2010 en gecontinueerd tot en met 2011. Zij behelst een vrijstelling van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW voor werkgevers ten behoeve van jongeren tot 23 jaar met een kleine baan (minder dan 50% wettelijk minimumloon).

Doelgroep nauwelijks bereikt
In de sectoren die zijn onderzocht (detailhandel, horeca, uitzendwezen, land- en tuinbouw, welzijnszorg) kent minder dan de helft van de werkgevers de regeling. Dit zijn sectoren waarin veel jongeren werkzaam zijn.
Slechts 8% van de bedrijven die de regeling kennen heeft meer jongeren in dienst genomen door de regeling. Ongeveer 6% geeft aan dat door de regeling minder personeel ouder dan 22 jaar is aangenomen.

Van de jongeren jongeren op wie de regeling is toegepast, is 90% scholier of student. De doelgroep van de regeling, werkloze jongeren, is in veel mindere mate bereikt.

Weinig effect op werkgelegenheid jongeren
De regeling heeft weinig effect gehad op de totale werkgelegenheid voor jongeren. Er is een klein positief effect op het aantal werkzame personen, maar geen effect op het aantal verloonde uren voor de doelgroep. Het beperkte werkgelegenheidseffect lijkt samen te hangen met vermindering van het aantal uren per baan.
Werkgevers geven aan de premieverlaging te hebben benut voor verbetering van het bedrijfsresultaat. In 10% van de gevallen werd het voordeel ook gebruikt voor scholing van de werknemers.

Kleine banen regeling nog geldig in 2011
De regeling kleine banen loopt vanzelf af per 1 januari 2012, tenzij voor die datum een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend dat een vergelijkbare regeling bevat voor arbeid in kleine banen (art 122g Wfsv).


Bron: Kamerbrief, evaluatie kleine banen regeling, 26 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek