loading
views

Notariskantoor neemt stiekem uitzendkracht aan

16 mei 2011

Een notariskantoor geeft een uitzendbureau opdracht een kandidaat te zoeken voor een functie op kantoor. Vervolgens neemt het notariskantoor de door het uitzendbureau voorgestelde kandidaat aan, buiten medeweten van het uitzendbureau.

Het notariskantoor geeft aan de vacature zo goed als zeker te hebben ingevuld met een kandidaat via eigen werving. De uitzender komt hier achter en eist een schadevergoeding.

Algemene Voorwaarden NBBU
De Notarispraktijk voert aan dat zij slechts vrijblijvend heeft geïnformeerd. Er zijn geen afspraken gemaakt en de gelding van de Algemene Voorwaarden NBBU 2010 is door haar niet aanvaard, zodat deze niet van toepassing zijn.

De Algemene Voorwaarden NBBU (Artikel 2.2 van) zoals die in 2002 golden bepalen dat “de inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de uitzendonderneming gesloten overeenkomst in te stemmen.”

Overeenkomst van opdracht?
Partijen twisten in de eerste plaats over de vraag of tussen hen een overeenkomst (van opdracht) tot stand is gekomen.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek). Een overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken (artikel 7:400 lid 1 BW).

Het uitzendbureau stelt dat zij haar database heeft doorzocht, een advertentie heeft uitgezet en de vacature op haar vacaturesite heeft geplaatst. Na een selectie heeft zij drie kandidaten geselecteerd, waaronder de betrokken werkneemster (die het notariskantoor inhuurt) met wie zij een intakegesprek heeft gevoerd. In de gegeven omstandigheden kon de Notarispraktijk niet volstaan met het verweer dat de gestelde werkzaamheden “bij gebrek aan wetenschap” worden betwist. Haar verweer op dit punt wordt dan ook als onvoldoende onderbouwd verworpen. Daarmee staat voor de rechtbank vast dat de uitzender de door haar gestelde werkzaamheden heeft verricht.

Rechtbank bepaalt redelijk loon
Het notariskantoor is redelijk loon verschuldigd voor de door het uitzendbureau verrichte werkzaamheden. Partijen hebben echter onvoldoende aanknopingspunten verstrekt om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen. De rechtbank zal daarom het redelijk loon bepalen.

Bron: rechtspraak.nl, Rechtbank Dordrecht, 9 maart 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek