loading
views

Ontslagen afgewezen ondanks slechte cijfers

20 april 2011

De kantonrechter Almelo wees op 15 maart 2011 een door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen voor een oudere werknemer met een lang dienstverband af.

Ontslag na uitbesteding taken
Werknemer (53 jaar) werkt sinds 1973 (ruim 37 jaar) in loondienst van een familiebedrijf. Hij hield zich laatstelijk bezig met een drietal zaken. Het maken en samenstellen van zogeheten ankersets, knip- en zetwerk en magazijnwerk. Hij is vanwege zijn beperkingen niet volledig inzetbaar en ontvangt naast zijn salaris ook een WIA-uitkering. Financieel gaat het met werkgever als gevolg van de economische crisis niet goed.

Werkgever heeft daarom besloten om een aantal taken uit te besteden. Als gevolg hiervan is de functie van werknemer grotendeels komen te vervallen. Naast werknemer komen er nog 17 werknemers voor ontslag in aanmerking. Werkgever heeft in ieder geval met 16 werknemers een minnelijke regeling getroffen. Werknemer wilde hieraan niet meewerken en werkgever diende een ontbindingsverzoek voor werknemer in.

Werknemer: voldoende werkzaamheden over
Werknemer heeft zich tegen de gevraagde ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst verweerd. Werknemer betwist niet dat het financieel niet goed gaat en dat werkgever kosten en uitgaven dient te beperken. Werknemer vraagt zich wel af of de situatie zo drastisch is dat zijn arbeidsplaats moet komen te vervallen. Hij is van mening dat er nog genoeg werkzaamheden voor hem overblijven, zeker gezien zijn beperkte salaris. Daarnaast draagt werknemer aan dat de voormalige directeur hem heeft toegezegd dat hij altijd bij het bedrijf zou kunnen blijven werken en dat de nadelige gevolgen voor zijn ontslag zeer groot zijn.

Ontbindingsverzoek afgewezen
De kantonrechter oordeelt dat hij de situatie lastig vindt. Op basis van de onbetwiste cijfers heeft werkgever aannemelijk genaakt dat een aantal arbeidsplaatsen dienen te vervallen om zo de loonkosten kleiner te maken. Niettemin zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek toch afwijzen.

Positie werknemer overwogen
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat ontslag voor werknemer tot gevolg zal hebben dat hij gezien zijn beperkingen, leeftijd en eenzijdig arbeidsverleden tot aan zijn pensioen niet meer aan het werk bij een andere werkgever zal komen. Werknemer zal na zijn WW-uitkering zeer waarschijnlijk terugvallen op een uitkering op bijstandniveau.

Ontslag niet getoetst en salariskosten gering
De kantonrechter heeft in zijn oordeel ook meegewogen dat werkgever een relatief groot bedrijf is (meer dan 50 werknemer) en dat het besluit om deze 18 werknemers voor ontslag voor te dragen niet is getoetst door de ondernemingsraad. Bovendien zijn de salariskosten van werknemer op de totale loonsom betrekkelijk gering. Ook speelt de toezegging van de voormalige directeur een rol.

Bron: www.rechtspraak.nl, Bron: LJN: BP7890, Sector kanton Rechtbank Almelo

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek