loading
views

Wet uniformering loonbegrip | toelichting

22 februari 2011

Het wetsvoorstel uniformering loonbegrip heeft enkele vragen opgeroepen in de Tweede Kamer, alsmede een voorstel van de ABU.

In een brief van 18 februari 2011 gaat staatssecretaris Weekers in. Weekers reageert afwijzend op (1) het voorstel van de ABU inzake een tegemoetkoming te bieden aan werkgevers van werknemers met een laag loon. Verder geeft de staatssecetaris uitleg over (2) teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en (3) de effecten van de verhoging van het premiemaximum met 5.000 euro.

1) Het ABU-voorstel
Voor wat betreft de gevolgen voor de loonkosten bij invoering van het uniform loonbegrip stelt de ABU voor een tegemoetkoming te bieden aan werkgevers van werknemers met een laag loon tot circa 110 procent van het wettelijke minimumloon, via een teruggave van premie aan deze werkgevers na afloop van het kalenderjaar. Het ABU-voorstel zou budgettair neutraal zijn door een verhoging van de AWf-premie voor werkgevers.

Het kabinet heeft het CPB gevraagd een doorrekening van het loonkosteneffect te maken van dit wetsvoorstel. Uit deze doorrekening blijkt dat het totale werkgelegenheidseffect verwaarloosbaar is, en dat het werkgelegenheidseffect voor laaggeschoolden maximaal 0,1 procent is. Het ABU-voorstel is daarnaast uitvoeringstechnisch ingewikkeld, aldus Weekers. Het kabinet ziet daarom af van invoering van dit voorstel.

2) Teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

In de Wet uniformering loonbegrip is geregeld dat voor de vraag of een verzekeringsplichtige voor een teruggaaf in aanmerking komt, rekening wordt gehouden met het loon waarover de werkgever inkomensafhankelijke bijdrage betaalt.

Verlaging tarief AOW naar aanvullend pensioen
Omdat teruggaves alleen nog voorkomen voor zover te veel inkomensafhankelijke bijdrage is ingehouden en de AOW-uitkering in de inhoudingssfeer het enige inkomensbestanddeel is met een hoog tarief, is besloten het tarief voor de AOW te verlagen naar hetzelfde percentage dat ook voor het aanvullend pensioen geldt.

Eén tarief – gedekt door rechtstreekse storting
Hiermee is geregeld dat in de teruggaaf voor de inkomensafhankelijke bijdrage gewerkt wordt met één tarief. Dat maakt de teruggave begrijpelijker voor gepensioneerden, die de teveel van hen ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage terugontvangen. De verlaging van het tarief over het AOW-pensioen wordt gedekt door een rechtstreekse storting van het AOW-fonds naar het ZVW-fonds, dit raakt de AOW-gerechtigden niet, stelt de staatssecretaris.

3) Effecten verhoging premiemaximum met 5.000 euro

Het kabinet acht een verhoging van het premiemaximum in combinatie met een premiedaling, ook gezien de stijging van de uitkeringslasten (naar een eerste indicatieve inschatting tot € 150 miljoen) niet gewenst. Bovendien zijn werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel zeer beperkt, aldus Weekers.

Bron: Brief staatssecretaris over Wetsvoorstel Uniformering

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek