loading
views

Eenvoudiger loonstrookje door één loonbegrip

10 februari 2011

Het kabinet streeft er naar om het loonstrookje voor zowel werkgever als werknemer te vereenvoudigen door invoering van één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hierdoor wordt zowel de administratie als de aangifte veel eenvoudiger. Dat schrijft minister van Economische Zaken Verhagen op 7 februari 2011 aan de Tweede Kamer. De aanpak is een onderdeel van het nieuwe bedrijfsleven beleid.

Starten bedrijf
De minister stelt de volgende punten voor ter vergemakkelijking van het starten van een bedrijf:

 • Het wordt makkelijker om een BV te starten. Formaliteiten zoals het verplichte minimumkapitaal van €18.000 en de verplichte bankverklaring vervallen;
 • Er wordt meer flexibiliteit geboden aan BV’s; aandeelhouders kunnen een eigen bestuurder benoemen en krijgen meer vrijheid bij het bepalen van stemverhoudingen;
 • De verplichte verklaring van geen bezwaar wordt afgeschaft
  Naast de 10% vermindering in 2012 worden vanaf 2013 de administratieve lasten voor bedrijven jaarlijks per saldo met 5% verminderd. Vooral de volgende terreinen komen daarbij in beeld:
 • verdere vereenvoudiging in het sofidomein, o.a. door in te zetten op loonsomheffing;
 • verlagen van administratieve lasten voor zzp’ers;
 • verminderen van de statistische uitvragen door het CBS;
 • schrappen van nationale koppen op Europese natuurregelgeving;
 • bundeling en vereenvoudiging wet- en regelgeving omgevingsrecht;
 • versoberen en moderniseren algemene wet bestuursrecht;
 • uitvoeren adviezen van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw.

Nieuwe taak Actal – ‘naming and shaming’
Actal fungeert als externe waakhond die erop toeziet dat de regeldruk daadwerkelijk wordt aangepakt. Het kabinet wil Actal omvormen opdat het optimaal functioneert. Actal zal het toezicht op het voorkomen en verminderen van regeldruk (zowel voor bedrijven als voor burgers) blijven uitoefenen, maar daarnaast een organisatie worden die extern toetst op basis van concrete klachten van het bedrijfsleven. Deze nieuwe taak, die voorheen werd uitgeoefend door de commissie Wientjes, zal zodanig worden vormgegeven dat ‘overtredingen’ kunnen worden aangepakt via ‘naming and shaming’.

Meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger voor MKB en ZZP
Het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet (dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt) bevat al een aantal belangrijke elementen die de toegang van kleine ondernemers (inclusief zzp’ers) bij aanbestedingen verbeteren. Het kabinet ziet echter mogelijkheden het wetsvoorstel op dit punt verder te versterken. Zo zal in een nota van wijziging in ieder geval het reeds in het wetsvoorstel opgenomen proportionaliteitbeginsel zodanig worden aangepast dat bijvoorbeeld ook de contractvoorwaarden en het clusteren van opdrachten hieronder vallen. Dit betekent dat MKBbedrijven en zzp’ers eenvoudiger kunnen meedingen naar overheidsopdrachten.

Nalevingskosten kader
Het kabinet wil verder een kader voor nalevingskosten introduceren. Uitgangspunt hierbij is dat nalevingskosten van nieuwe regelgeving van dit kabinet binnen deze kabinetsperiode worden gecompenseerd met reducties in nalevingskosten van bestaande regelgeving. Het kabinet presenteert dit kader met Prinsjesdag.

Beloning goed gedrag
Het doel van de regelgeving moet voorop staan en innovatie mag niet gehinderd worden door middelvoorschriften. Bedrijven die consequent goed naleefgedrag laten zien en het vertrouwen van de overheid verdienen, krijgen bovendien minder vaak rijksinspecties over de vloer.

Bron: Rijksoverheid, februari 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek