loading
views

Kelly Services aansprakelijk voor letsel uitzendkracht

Logo Kelly Services3 februari 2011

Een uitzendkracht, werkzaam via uitzendorganisatie Kelly Services, heeft letsel opgelopen door een verkeersongeval. Het werk van de uitzendkracht bestond uit het deelnemen aan het verkeer door lease-auto’s, voor De Lage Landen, naar klanten te rijden.

Zowel uitlener als inlener zijn aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval van een uitzendkracht, wegens het ontbreken van een passende verzekering.

Aansprakelijkheid uitzender
Kelly Services aansprakelijk is, omdat zij haar zorgplicht als werkgever van art. 7:658 lid 1 en 2 BW en van art. 7611 BW heeft geschonden. Kelly Services heeft voor de uitzendkracht geen verzekering gesloten die de schade dekt. Verder heeft Kelly Services de uitzendkracht niet gewezen op het sluiten van een verzekering en daarvoor ook geen vergoeding gegeven.

Verplichting werkgever
Op grond van vaste jurisprudentie, onder meer HR 1 februari 2008 (LJN: BB4767), geldt het volgende. De werkgever is gehouden, uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Bij de beoordeling van de omvang van deze verplichting is onder meer van belang welke verzekeringsmogelijkheden bestonden ten tijde van het ongeval.

Zorgplicht uitzender
Kelly Services heeft in strijd gehandeld met haar zorgplicht zich als goed werkgever te gedragen door geen verzekering af te sluiten voor de gevolgen van het verkeersongeval dat de uitzendkracht is overkomen. Daarbij is van belang dat de werkzaamheden van de uitzendkracht bestonden uit het transporteren van auto’s over de openbare weg met alle risico’s op een ongeval van dien. Dat de werkgever in dat geval zijn gezag niet kan doen gelden maakt het belang van een verzekering des te groter.

Cirkelredenering
Dat aansprakelijkheid niet zou ontstaan als deze verzekering is afgesloten (volgens verweer van Kelly Services) is een onjuiste cirkelredenering. De werkgever voldoet met deze verzekering aan zijn zorgplicht en zou bij gebreke van de verzekering zelf aansprakelijk zijn. Die aansprakelijkheid wordt gedekt met een WEGAM-verzekering.

Plicht inlener
Ook de inlener is verantwoordelijk. Het had op de weg van De Lage Landen gelegen om haar zorgplicht gestalte te geven, door er zich van te vergewissen dat de ingeleende krachten wier taak het was in lease-auto’s te rijden afdoende verzekerd waren, ofwel door het afsluiten van een passende verzekering voor haar ingeleende krachten waardoor de schade die zij kunnen oplopen in de uitoefening van hun werk is gedekt ofwel door afspraken te maken met Kelly Services dat deze een dergelijke verzekering voor haar werknemers afsloot

Conclusie
Op de vraag welke schade eventueel voor vergoeding in aanmerking komt, moet waarschijnlijk bewijs worden geleverd en/of een deskundige benoemd. Derhalve is de kantonrechter van oordeel dat de schade moet worden opgemaakt bij staat (art. 612 Rv).

Kelly Services en De Lage Landen worden in het ongelijk gesteld. Zowel Kelly Services als De Lage Landen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de uitzendkracht geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. De kantonrechter veroordeelt Kelly Services en De Lage Landen hoofdelijk tot betaling van de door de uitzendkracht geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en in de proceskosten.

Bron: rechtspraak.nl, Sector kanton Rechtbank Arnhem , 629803 CV Expl. 09-5934, 12 november 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek