loading
views

Psychische stoornis geen reden ontslag op staande voet

23 september 2009

Inleiding
Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van gedragingen of eigenschappen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer laat voortduren. In onderhavige uitspraak oordeelt de rechter dat de gedragingen van werknemer, die het gevolg zijn van een psychische stoornis, niet kunnen leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Piloot niet ‘fit to fly’
Werkgever is een van de grote luchtvaartmaatschappijen in Nederland. Werknemer is sinds 1 maart 2008 in dienst bij werkgever als piloot. Werknemer heeft begin juli 2009 collega’s seksueel geïntimideerd en gediscrimineerd alsmede de goede naam van de werkgever in diskrediet gebracht. Tevens was werknemer niet ‘fit to fly’ tijdens een vlucht waardoor werknemer de bemanning en de reizigers in gevaar heeft gebracht. Werkgever heeft werknemer naar aanleiding van de klachten op 14 juli 2009 geschorst en werknemer uitgenodigd voor een gesprek.

Ziekmelding
Op 20 juli 2009 heeft werknemer zich wegens psychische klachten laten opnemen op de Afdeling Psychiatrie van het Kennemer Gasthuis te Haarlem. Op 20 juli heeft zowel de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (hierna:‘VVE’) als de moeder van werknemer hem bij werkgever ziek gemeld. Werkgever heeft werknemer op 20 juli 2009 per brief laten weten dat de gebeurtenissen begin juli 2009 voor werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet hebben opgeleverd. Echter, werkgever biedt werknemer de mogelijkheid aan alvorens hiertoe over te gaan schriftelijk dan wel mondeling te reageren. VVE heeft werkgever per brief verzocht het besluit tot het geven van ontslag op staande voet aan te houden, totdat meer duidelijk is over de psychische gesteldheid van werknemer.

Ontslag op staande voet
Op 22 juli 2009 heeft werknemer zich schriftelijk ziek gemeld en aangegeven met ingang van 20 juli 2009 niet op kantoor te kunnen verschijnen. Werkgever heeft vervolgens bij brief van 22 juli 2009 werknemer op staande voet ontslagen. VVE roept op 27 juli 2009 de vernietigbaarheid van het ontslag in. In kort geding heeft de voorzieningenrechter reeds geoordeeld dat de gedragingen van werknemer geen geldige grond voor ontslag op staande voet opleveren, vanwege het feit dat de gedragingen van werknemer hem niet konden worden verweten of worden toegerekend (LJN: BJ7385, ktr. Haarlem 31 augustus 2009).

Geen vertrouwen meer in werknemer
Werkgever verzoekt (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst van werknemer, voor het geval het dienstverband tussen partijen nog mocht blijken te bestaan, primair wegens een dringende reden en subsidiair wegens verandering in de omstandigheden. Volgens werkgever zijn de gedragen van werknemer begin juli 2009 dusdanig dat zij een ontslag op staande voet rechtvaardigen, dan wel indien zou komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat, een dringende reden opleveren voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Gezien het feit dat werkgever geen enkel vertrouwen meer in werknemer heeft nu werknemer zijn gedragingen heeft getracht te ontkennen dan wel te bagatelliseren, levert dit tevens een grond op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verandering in omstandigheden.

Werknemer beroept zich op opzegverbod
Werknemer verzoekt het ontbindingsverzoek af te wijzen. Werknemer geeft aan dat er na het incident op 20 juli 2009 is geconstateerd dat hij aan een bipolaire stoornis lijdt. Deze stoornis leidt tot wisselende gemoedsstemmingen met soms bizar en extreem gedrag, dat door een patiënt zelf niet als zodanig wordt ervaren. Dit bleek tevens uit de brief van de behandelend arts van werknemer, die verklaart dat het zeer aannemelijk is dat het gedrag van werknemer begin juli 2009 is ingegeven door de bipolaire stoornis waaraan werknemer lijdt. Werknemer beroept zich dan ook op het opzegverbod tijdens ziekte zoals bedoeld in artikel 7:570 lid 1 sub a BW.

Herstel en re-integratie
Omdat het ontbindingsverzoek verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van werknemer, dient het verzoek van werkgever gelet op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte te worden afgewezen. Werknemer dient te worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst en in staat te worden gesteld tot herstel en re-integratie.

Beoordeling
Niet in geschil is dat werknemer thans volledig arbeidsongeschikt is, gezien de voorlopige diagnose dat werknemer lijdt aan een psychische aandoening en onder behandeling van een psychiater staat en de benodigde medicatie krijgt. De kantonkantonrechter oordeelt dat door de verklaringen van de psychiater voldoende aannemelijk is geworden dat werknemer begin juli 2009 onder invloed stond van een psychische stoornis. Deze stoornis heeft geleid tot het gedrag dat ten grondslag heeft gelegen aan het ontslag op staande voet, en waarop thans het (voorwaardelijke) ontbindingsverzoek is gebaseerd. Het is dan ook deze stoornis, die tot verstoring van de arbeidsverhoudingen en het ontslag op staande voet heeft geleid. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de grond waarop het ontbindingsverzoek is gebaseerd, verband houdt met de ziekte van werknemer, zodat het beroep van werknemer op de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte doel treft. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek zal worden afgewezen.

Bron: LJN: BJ 7390, ktr. Haarlem 31 augustus 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek