loading
views

Antwoorden Kamervragen uitzendbranche en CAO SFU11 september 2009

Minister Donner heeft naar aanleiding van de Kamervragen over de uitzendbranche in het algemeen en de foutieve premieheffing door het Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) in het bijzonder, een brief aan het SFU geschreven.

De SFU heeft inmiddels aangegeven de fout te zullen herstellen, en heeft de administratie aangepast om dergelijke fouten te voorkomen. Ook zal de SFU alle informatie over de ontstane situatie op haar website zetten. Hieronder de antwoorden van Minister Donner op de Kamervragen van de leden van de VVD over het met terugwerkende kracht opleggen van verplichtingen op basis van een (nog) niet algemeen verbindend verklaarde cao.

Besluit AVV heeft geen terugwerkende kracht
De eerste twee Kamervragen beantwoordt de minister bevestigend:
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) krachtens de wet is bindend voor werkgevers die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie(s) die ook partij is bij het sluiten van de overeenkomst. Totdat een cao algemeen verbindend wordt verklaard, waarna uiteraard alle werkgevers in de desbetreffende sector zich aan de cao moeten houden.
Verder wordt een algemeen verbindendverklaring (doorgaans) niet met terugwerkende kracht verleend. Een besluit tot algemeen verbindend verklaren heeft geen terugwerkende kracht (conform artikel 2 lid 3 van de Wet AVV), aldus de minister.

Reactie Donner op overige Kamervragen
In antwoord op de overige vragen ten aanzien van de handelwijze van de Stichting Fonds voor de Uitzendbranche (SFU), reageert Donner als volgt:
“Premieheffing is niet toegestaan zonder een rechtsgeldige titel. Het betrokken fondsbestuur is zelf verantwoordelijk voor een juiste premieheffing. Conform de Wet AVV vindt naleving van de toepassingspraktijk van avv’de cao’s in de privaatrechtelijke sfeer plaats. Werkgevers en werknemers die teveel (of ten onrechte) premie hebben betaald kunnen deze premie terugvragen bij het
verantwoordelijke fonds. Mochten partijen er onderling niet uitkomen dan kan men zich wenden tot de civiele rechter.”

Brief Donner aan SFU
Op 17 juni 2009 heeft de minister per brief de partijen, betrokken bij de SFU cao, gewezen op de kwestie. “Daarop hebben de betrokken partijen op 19 juni laten weten dat het opleggen van nota’s door de SFU is opgeschort, en dat indien mocht blijken dat er door de SFU ten onrechte premie is geheven dit zo spoedig mogelijk ongedaan zou worden gemaakt. Daarbij bleek dat bij de door de SFU gehanteerde systematiek van premieheffing geen onderscheid werd gemaakt tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Inherent aan een dergelijke systematiek is dat bij het zich voordoen van avv-loze periodes ten onrechte premienota’s kunnen worden verzonden.”

SFU heeft administratie aangepast
Met het oog daarop heeft Donner 30 juni 2009 betrokken partijen verzocht te garanderen dat het fonds niet meer op deze wijze zal heffen, en voor 1 september informatie te verstrekken aan de minister over de in dat kader te nemen of genomen maatregelen. Op 31 augustus 2009 hebben de betrokken partijen hem laten weten dat zij in hun administratie een scheiding hebben aangebracht tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers.

Informatie SFU
“Tevens zullen alle door SFU opgevraagde en ontvangen loongegevens opnieuw worden beoordeeld en op de juiste wijze worden afgerekend en zal het juiste percentage in rekening worden gebracht. De betrokken ondernemingen zullen hierover worden geïnformeerd. Bovendien zal SFU alle informatie over de ontstane situatie op de website van SFU zetten, ” besluit minister Donner.

VIA – vinger aan de pols
Vanuit haar rol als belangenbehartiger heeft de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA) de incorrecte premieheffing bij SFU aangekaart. Volgens de VIA heeft SFU, ondanks verzoeken hiertoe, niet gereageerd en de fout niet hersteld. VIA heeft vervolgens de VVD bereid gevonden om de Kamervragen te stellen over de onjuiste heffingen. De juiste factuur moet circa 37.5% lager zijn dan de factuur die SFU verstuurd heeft, aldus de vereniging. VIA laat weten dat zij het van groot belang vindt dat organisaties als SFU hun werk op de juiste wijze doen en dat VIA de belangen van haar leden effectief zal blijven behartigen. De vereniging stelt dat zij de vinger aan de pols zal houden bij de afwikkeling van deze kwestie.

Antwoorden Donner op Kamervragen Sfu »

Gerelateerd nieuws
> Kamervragen over uitzendbranche

Bron: SZW, 7 september 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek