loading
views

Loon in natura

Loon in natura 
Loon is “al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten” (Artikel 10 lid 1 Wet op de loonbelasting). Niet alleen geld, maar ook voordelen in natura.Loon in de vorm van goederen en diensten
Voorbeelden van loon in natura in de vorm van goederen en diensten zijn een etentje, een kerstpakket, een maaltijd, een renteloze lening, een telefoonaansluiting,kinderopvang, een abonnement op een krant en een parkeerabonnement.

Loon in natura moet altijd in geld worden gewaardeerd waarbij de waarde het bedrag inclusief BTW van de inkoopfactuur is. Als er geen factuur aanwezig is of er is een factuur van een verbonden vennootschap dan moet worden gewaardeerd op basis van de waarde in het economische verkeer ofwel, “wat de werknemer had moeten betalen wanneer hij het betreffende goed zelf had aangeschaft”.

Producten eigen bedrijf
Ook producten uit het eigen bedrijf zijn loon in natura. Deze producten zijn gericht vrijgesteld tot een maximaal bedrag van €500,- per jaar als de korting per product niet meer is dan 20% van de economische waarde van het product

Normbedragen
Voor specifieke vormen van loon in natura gelden normbedragen dit zijn de volgende vergoedingen:

  • maaltijden in bedrijfskantine

  • kinderopvang;

  • huisvesting op de werkplek

  • Ter beschikking stelling van een dienstwoning

Eigen bijdrage werknemer
Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt kan deze bijdrage in mindering worden gebracht op de vastgestelde waarde. Wanneer de eigen bijdrage hoger is dan de vastgestelde waarde is de bijtelling nihil. Het loon kan dus niet worden verlaagd door een eigen bijdrage.  Als de waarde van het loon in natura aangewezen wordt als eindheffingsloon dan moet het totaal van de eigen bijdragen van alle werknemers afgetrokken worden van het totaal van de te belasten waarde en/of het totaal van de normbedragen.

Verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking
Alles wat u uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor zijn dienstbetrekking, is loon. Om te voorkomen dat voorzieningen op de werkplek ook in de vrije ruimte vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Zie voor meer informatie over de voorzieningen met een nihilwaarde het item over de Werkkostenregeling.

Eindheffing
Bepaalde vormen van loon in natura “moeten” in de eindheffing worden betrokken, andere vormen mogen in de eindheffing worden betrokken. Meer over eindheffing .

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek