loading
views

Wachttijd beloond als werktijd

27 augustus 2009

Op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie zijn wachtdiensten volledige arbeidstijd, waarbij de werknemer voor de uren dat hij wachtdienst (met inactieve uren) verricht, anders mag worden beloond dan voor reguliere arbeidsuren.

Voorwaarde is wel dat het hierop gerichte (belonings-)beleid is uitgewerkt aan de hand van heldere en objectieve maatstaven. Het Hof licht echter niet toe wat onder heldere en objectieve maatstaven wordt verstaan. Een cruciaal punt bij de beoordeling van de kantonrechter in een geschil tussen een chauffeur van een bergingsvoertuig en zijn werkgever.

Deels cao-loon en beschikbaarheidsvergoeding
De chauffeur werkte wachtdiensten van 15 uur in de avond en nacht en op zaterdag of zondag. Omdat de chauffeur niet in de buurt van de arbeidsplaats woonachtig was en aldus het 20-minutenvereiste niet kon vervullen, verbleef hij bij piketdiensten in de werkplaats. Er was sprake van aanwezigheid in de zin van art. 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit. De werkgever beloonde de wachtdiensten door betaling van 8 uren arbeidstijd volgens normaal cao-loon en keerde voor het surplus van de doorgebrachte tijd waarin geen oproepwerkzaamheden werden verricht, de beschikbaarheidsvergoeding als volgens de cao uit.

Werknemer wil het volle cao-loon
De werkgever heeft de werknemer voor deze uren opgedragen om bij elke oproep onmiddellijk met het bergingsvoertuig naar de aangegeven plaats te gaan en daar de nodige bergingswerkzaamheden te verrichten. De werknemer stelt zich op het standpunt dat over alle uren dat hij tijdens de wachtdiensten aanwezig was, hem (alsnog) het volle cao-loon moeten worden toegekend.

Lager loon bij lager niveau?
Het geschil is in essentie de vraag of er differentiatie mag bestaan bij de beloning van wachtdiensten naar feitelijke arbeidsuren en naar uren dat geen arbeid werd verricht: mogen deze laatste uren, omdat er geen feitelijke arbeid is verricht, op een lager niveau worden beloond?

Twee typen wachtdiensten
Op de overeenkomst tussen werkgever en werknemer is van toepassing de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en mobiele kranen. Uit de cao valt af te leiden dat de cao-partijen de wachtdienstvergoeding niet als arbeidsbeloning wilden aanmerken, maar vooral compenseren door uitkering van onkosten. Uit de bewoording van het artikel kan echter niet worden opgemaakt of met wachtdienst wordt bedoeld het thuis telefonisch beschikbaar zijn voor (incidentele) oproepen voor werkzaamheden, of het beschikbaar zijn volgens door de werkgever bepaalde tijd en rooster, en daarbij fysiek in de bedrijfsruimte aanwezig zijn.

Werkgever moet volledige loon betalen
Tussen beide vormen van wachtdienst bestaat een buitengewoon groot verschil. Niet alleen de feitelijke arbeid en arbeidsplaats verschilt hemelsbreed, ook de invloed op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer is fundamenteel verschillend. De kantonrechter stelt daarom dat de CAO niet helder genoeg is. De werknemer dient het volledige loon te ontvangen.

Bron: rechtspraak.nl, Rechtbank Maastricht, sector kanton, 1 april 2009, LJN: BI0267

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek