loading
views

Nieuwe internationale regels voor sociale zekerheid

28 juli 2009

De sociale zekerheidspositie van grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen wordt bepaald door Socialezekerheidsverdragen en de EG-verordening 1408/71.

Deze verordening zal naar verwachting van PwC in maart 2010 worden vervangen door een nieuwe verordening die een aantal belangrijke wijzigingen met zich meebrengt en als doel heeft de sociale zekerheidspositie van werknemers en zelfstandigen te moderniseren, vereenvoudigen en verduidelijken.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen volgens PwC zullen zijn:

  • Indien een persoon zowel als werknemer als zelfstandige kwalificeert, kan op grond van de huidige verordening onderworpenheid aan twee sociale zekerheidsstelsels ontstaan. Onder de nieuwe verordening zal er altijd onderworpenheid zijn aan één sociaal zekerheidstelsel.
  • Onder de huidige verordening kunnen werknemers die voor maximaal 12 maanden gedetacheerd worden naar een andere lidstaat, sociaal verzekerd blijven in hun woonland (de uitzendende staat). In de nieuwe verordening geldt een periode van maximaal 24 maanden. De “onderling overleg”-regeling op grond waarvan een werknemer maximaal 5 jaar in zijn woonland verzekerd kan blijven, zal naar verwachting onveranderd in de nieuwe verordening terugkomen.
  • De bepaling voor een uitzending van zelfstandigen wordt strenger. Voor zelfstandigen zal gelden dat zij in zowel het woon- als werkland dezelfde activiteiten moeten verrichten. Als een zelfstandige in land A niet dezelfde activiteiten verricht als in land B dan zal geen sprake zijn van een uitzending.
  • In de nieuwe verordening is bepaald dat de werknemer bij werkzaamheden in meerdere lidstaten waaronder het woonland slechts in zijn woonland verzekerd is indien er sprake is van substantiële werkzaamheden. Substantieel betekent in dit verband minimaal 25% van het loon of de werktijd. In de huidige verordening is dit niet geregeld. De Nederlandse autoriteiten hanteerden hiervoor het minimum van 1 dag per maand op regelmatige basis. Dit nieuwe vereiste ten aanzien van de omvang geldt niet als de werknemer in iedere werkstaat een afzonderlijke werkgever heeft.
  • De nieuwe verordening brengt de invoering van een nieuw systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten met zich mee. Op termijn zullen de papieren E101 verklaringen dan ook worden vervangen. Het zal naar verwachting twee jaar duren voordat daadwerkelijk in alle lidstaten gebruik gemaakt gaat worden van deze elektronische uitwisseling van documenten. Tot die tijd zullen beide systemen naast elkaar blijven bestaan.

Overgangsrecht
Werknemers en zelfstandigen die op dit moment grensoverschrijdend werken, kunnen onder de oude verordening blijven vallen zolang hun situatie niet wijzigt. Zij hebben echter wel de mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de nieuwe verordening indien dit gunstiger is. Het overgangsrecht eindigt op 1 maart 2020.

Bron: PwC, 27 juli 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek