loading
views

Afspiegelingsbeginsel versoepeld per 1 augustus 2009

Logo SZW17 juli 2009

Minister Donner (SZW) verruimt met ingang van 1 augustus 2009 tijdelijk het Ontslagbesluit met artikel 4:2 lid 4. Werkgevers kunnen hierdoor het afspiegelingsbeginsel bij de voor het bedrijf onmisbare werknemers achterwege laten.

De maatregel is mede een antwoord op de in de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA-kamerlid Eddy Van Hijum (31 700 XV nr. 60) waarin de regering wordt verzocht het mogelijk te maken om bij ontslag rekening te houden met de kennis en competenties van werknemers door het “onmisbaarheidscriterium” en/of de toepassing daarvan te verruimen.

Voorwaarden ontslagverruiming

De verruiming is van toepassing bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via UWV WERKbedrijf. Voor een werknemer die volgens de werkgever over zodanige kennis en bekwaamheden beschikt dat zijn ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn, maakt het UWV dan een uitzondering.
Voorwaarden hierbij zijn dat:

  • de werkgever een duidelijk en bestendig beleid voert waaruit blijkt dat aan werknemers eisen worden gesteld wat betreft het verwerven van kennis en bekwaamheden voor het verrichten van de categorie uitwisselbare functies waarbinnen arbeidsplaatsen komen te vervallen;
  • de werkgever aannemelijk maakt, dat de werknemer op wie het verzoek betrekking heeft daadwerkelijk over die kennis en bekwaamheden beschikt die voor het functioneren van de onderneming van zodanig belang zijn dat in zijn plaats een andere werknemer voor ontslag wordt voorgedragen, en
  • door de werkgever maximaal 10% meer werknemers, met een minimum van 1 werknemer, in de leeftijdsgroepen van 15 tot 25 jaar en van 55 jaar en ouder voor ontslag in aanmerking worden gebracht dan op grond van toepassing van het eerste of tweede lid het geval zou zijn.

Aanvragen verruiming
De verruiming van het ontslagbesluit is een tijdelijke maatregel in het kader van de huidige economische crisis en zal in beginsel tot 1 september 2011 van kracht zijn. Het gebruik van de maatregel zal worden gemonitord en een verslag van de evaluatie die daaruit volgt, zal in de zomer van 2010 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Aanvragen voor toepassing van het verruimde ontslagbesluit ingediend bij het UWV WERKbedrijf vóór 1 augustus zullen volgens de oude regeling worden afgehandeld.

Bron: SZW, 14 juli 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek