loading
views

In cao`s meer aandacht voor scholing2 juli 2009

Steeds meer werknemers krijgen een persoonlijk opleidingsbudget bij hun werkgever. Sociale partners hebben in 2008 voor 26% van de werknemers een afspraak gemaakt over een persoonlijk opleidingsbudget. In 2007 was dit nog 19%.

Dit blijkt uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2009. In het Najaarsoverleg in 2008 en in het Sociaal Akkoord zijn met sociale partners afspraken gemaakt over het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers door scholing. In deze tijd van crisis zijn afspraken over scholing van groot belang, stelt het Ministerie van SZW.

Cao’s met vastleggen kwaliteiten
Verder hebben de sociale partners in 2008 in meer cao’s afspraken gemaakt over het vastleggen van de kwaliteit van mensen die geen diploma hebben (op basis van het erkennen van verworven competenties). 32% van de werknemers heeft in 2008 een cao met dergelijke afspraken. In 2007 was dat nog 23%. Het aantal afspraken om mensen naar een andere baan te begeleiden (van-werk-naar-werk trajecten) is licht toegenomen (38% in 2008, tegenover 37% in 2007).

Laagste cao-lonen dichterbij wettelijke minimumloon
De cao-lonen zijn in 2008 met 3,2% gestegen. De voorlopige stijging van de lonen voor 2009 is 3,2%. Dit geeft nog geen volledig beeld over 2009, omdat de cao’s uit het onderzoek grotendeels vóór het Sociaal Akkoord en veelal vóór 2009 zijn afgesloten. De laagste cao-lonen zijn dichterbij het wettelijke minimumloon komen te liggen. Dat is belangrijk voor het verhogen van de arbeidsparticipatie, omdat het financieel aantrekkelijker is om mensen aan te nemen.

Re-integratie in cao’s
In veel cao’s zijn afspraken gemaakt om mensen die tijdelijk niet kunnen werken weer terug aan het werk te helpen (re-integratie). Dit aantal is in 2008 ten opzichte van 2007 nog verder toegenomen. 107 van de 115 onderzochte cao’s kennen zo’n afspraak. In 64 cao’s zijn afspraken gemaakt die gaan over het instellen van een second opinion, over specifieke eisen aan het plan van aanpak bij re-integratie of over de verlenging van de wachttijd voor WAO of WIA (in het kader van de Wet verbetering poortwachter). In 29 cao’s zijn afspraken gemaakt over het zoeken naar een passende baan voor arbeidsgehandicapte werknemers buiten het eigen bedrijf als re-integratie in het eigen bedrijf niet mogelijk blijkt (Wet SUWI).

Voorjaarsrapportage cao-afspraken
Twee keer per jaar wordt er gekeken naar de belangrijkste cao-afspraken. In dit geval zijn 115 cao’s onderzocht. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt vandaag de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2009, de rapportage Cao-fondsen van 2007 en het onderzoek Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken 2008 naar de Tweede Kamer.

Gerelateerd nieuws
> Denktank: scholingsplicht in contract opnemen

Bron: SZW, 2 juli 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek