loading
views

Please Payroll krijgt geen dispensatie ABU

Logo Please Payroll
Logo Clooks

26 september 2008

De ABU heeft Please Payroll geweigerd dispensatie te verlenen van de algemeen verbindendverklaring van de CAO Uitzendkrachten 2004-2009 voor de periode van 31 maart 2008 tot en met 29 maart 2009.

Please Payroll heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, wat is afgewezen. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend voor het geschil in de bodemprocedure.

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009
Bij verzoek van 1 februari 2008 hebben ABU en de vakbonden algemeen verbindend verklaring verzocht van de CAO voor een volgende periode, te weten van 31 maart 2008 tot 29 maart 2009. Het verzoek van 1 februari 2008 is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 februari 2008, met daarbij onder meer de vermelding dat bedenkingen tegen dit verzoek dan wel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingediend bij verweerder voor of op 12 maart 2008.

Publicatie verbindendverklaring 25 mei
Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 mei 2008. Uiterlijk op 16 juni 2008 is Please Payroll ervan op de hoogte geraakt dat zij niet zijn gedispenseerd van de bij besluit van 21 mei 2008 algemeen verbindend verklaarde bepalingen. Op 8 juli 2008 hebben verzoeksters een verzoek tot dispensatie van bedoelde bepalingen ingediend. Bij besluit van 31 juli 2008, het bestreden besluit, is op dit dispensatieverzoek afwijzend beslist.

Verbindendverklaring CAO
Ingevolge de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren (Wet AVV) van bepalingen van CAO’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) kan de minister bepalingen van een CAO verbindend verklaren. De verbindendverklaring kan alleen geschieden op verzoek van één of meer werkgevers of één of meer verenigingen van werkgevers of werknemers, die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst, zoals de ABU.

Verzoek om dispensatie
Een verzoek om dispensatie van algemeen verbindend te verklaren bepalingen van CAO’s moeten worden ingediend gedurende de periode dat ook de toepasselijke werkingssfeerbepalingen ter visie liggen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd als daaraan een rechtsgeldige collectieve arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend door of namens alle partijen die de CAO hebben afgesloten op grond waarvan dispensatie wordt gevraagd, zoals hier dus de ABU.

Aanwezigheid spoedeisend belang
De vakbonden hebben betwist dat Please Payroll een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorlopige voorziening. Please Payroll stelt echter dat zij ten gevolge van het onderhavige besluit tot en met 29 maart 2009 onder de werking van de cao vallen en niet meer onder haar eigen ondernemingcao. Dit vergt, zo acht de voorzieningenrechter aannemelijk, (onder andere) aanmerkelijke aanpassingen op organisatorisch en administratief gebied. Van de aanwezigheid van een spoedeisend belang bij verzoeksters is hiermee afdoende gebleken.

Te late indiening verzoek dispensatie
De voorzieningenrechter constateert dat de afwijzing van het dispensatieverzoek het gevolg is van een te late indiening van dit verzoek. Please Payroll meent echter dat de niet tijdige indiening het resultaat is van de door ABU gemaakte fouten bij de bekendmaking van het verzoek tot en het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 1 februari 2008, respectievelijk 21 mei 2008.

Bezwaar of beroep na afloop van geldende termijn
De voorzieningenrechter stelt daarentegen dat de Wet AVV uitsluitend betrekking heeft op de indiening van bezwaar- of beroepschriften na afloop van de daarvoor geldende termijn. Please Payroll was in ieder geval sinds 16 juni 2008 op de hoogte van het feit dat aan hen geen dispensatie was verleend. De rechter stelt dat Please Payroll niet binnen een redelijke termijn na 16 juni 2008 alsnog om dispensatie verzocht. Het ingediende verzoek tot dispensatie op 8 juli 2008 wordt niet gehonoreerd. Bovendien is er in de wet geen bepaling is opgenomen op grond waarvan het maken van een uitzondering is toegestaan op een bindend verklaarde CAO.

ABU heeft dispensatie terecht afgewezen
De voorzieningenrechter oordeelt dat de ABU terecht heeft beslist tot afwijzing van het verzoek tot dispensatie wegens het niet tijdig indienen daarvan.

Onvoldoende informatie en onjuist formulier: geen dispensatieverzoek
Please Payroll had op 17 juni 2008 een brief gestuurd, waarvan zij stellen dat dit een verzoek tot dispensatie was. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat dit niet het geval is aangezien het bedrijf daarbij niet alle daartoe benodigde gegevens had verstrekt. Bovendien heeft Please Payroll later, op 8 juli 2008, met gebruikmaking van het daartoe verplicht gestelde formulier een verzoek tot dispensatie ingediend.

FlexNieuws
> meer nieuws over de flexmarkt

HRM – nieuws
> meer nieuws

Bron: rechtspraak.nl, 25 september 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek