loading
views

Detacheringsrichtlijn beperkt lidstaat

30 juli 2008

De Europese Commissie heeft een zaak aangespannen tegen de Europese lidstaat Luxemburg. Het Hof van Justitie heeft daarbij geoordeeld dat Luxemburg in haar nationale wetgeving de detacheringsrichtlijn niet juist heeft omgezet.

Een bepaling in de nationale wetgeving mag niet zonder meer gekwalificeerd worden als bepaling voor de ‘openbare orde’; dit moet eerst door de instellingen van de Europese Gemeenschap worden goedgekeurd. Bovendien mogen geen verplichtingen worden opgelegd aan een buitenlandse werkgever die werknemers detacheert in een andere lidstaat, wanneer die verplichtingen al in essentie gelden in de lidstaat waarin de werkgever is gevestigd. Dat is de kern van het arrest van het Hof. Vakbonden, SP en PvdA willen met de Commissie voor de Interne Markt dat de Europese Raad en Commissie de detacheringrichtlijn herzien. Zij menen dat de detacheringsrichtlijn de lidstaten te veel beperkt en nationale dienstverleners benadeelt.

Tonen schriftelijke arbeidsovereenkomst
Een van de bepalingen van het Hof van Justitie is dat Luxemburg niet van werknemers uit andere lidstaten mag verlangen dat ze een schriftelijke arbeidsovereenkomst tonen wanneer ze in Luxemburg te werk gesteld worden. Het Hof stelt dat de detacheringsrichtlijn in de lidstaten gevestigde werkgevers reeds verplicht aan hun eigen werknemers informatie te geven over de voorwaarden van hun arbeidsovereenkomst. De nationale wetgeving van Luxemburg zou werkgevers onderwerpen aan een verplichting die reeds op hen rust. Het Hof acht de nationale verplichting daarom overbodig.

Automatische aanpassing alle lonen
Luxemburg bepaalde in de nationale wetgeving, dat alle lonen automatisch moesten worden aangepast aan de kosten voor levensonderhoud. Het Hof van Justitie oordeelt dat de gemeenschapswetgever in de richtlijn de mogelijkheid van de lidstaten om op het vlak van de lonen regelend op te treden, heeft willen beperken tot de minimumlonen. Bovendien moet het begrip ‘openbare orde’ van de detacheringsrichtlijn door de instellingen van de Europese Gemeenschap worden gecontroleerd. Dit soort bepalingen kan derhalve niet altijd opgelegd worden aan buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar een andere lidstaat detacheren, oordeelt het Hof.

Deeltijdarbeid en tijdelijke overeenkomsten
Luxemburg stelde dat ook de regelingen inzake deeltijdarbeid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten bepalingen van openbare orde waren. Het Hof oordeelt dat het opleggen van dit soort bepalingen het vrije verkeer van diensten kan belemmeren. Bovendien is hier weer sprake van overbodige (dubbele) verplichting; de bepalingen moeten al in de lidstaat waar een werkgever gevestigd is in acht worden genomen.

Cao-voorschriften
Luxemburg wilde ook alle voorschriften die voortvloeien uit algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomsten (vooral met betrekking tot de uitwerking en de uitvoering ervan) als bepalingen van openbare orde kwalificeren. Het Hof heeft geoordeeld dat de bepalingen moesten worden gepreciseerd en dat dit soort voorwaarden niet onder bepalingen van openbare orde mogen vallen. Bovendien wordt ook verwezen naar niet algemeen verbindend verklaarde cao’s, waardoor volgens het Hof een dergelijke bepaling in strijd is met de detacheringsrichtlijn.

Bewaring documenten
Luxemburg bepaalde dat buitenlandse ondernemingen een in Luxemburg woonachtige ad-hoc gevolmachtigde dienen aan te wijzen met het oog op de bewaring van de documenten die noodzakelijk zijn voor de door de bevoegde nationale autoriteiten uitgeoefende controles. Het Hof stelt dat een dergelijke eis niet goed is voor de samenwerking, overbodig is en extra administratieve en financiële kosten en lasten met zich mee brengt, waardoor buitenlandse werkgevers niet op gelijke voet staan met lokale werkgevers. De eis dat documenten voor het verrichten van de diensten op Luxemburgs grondgebied aanwezig moeten zijn, achtte het Hof een belemmering van het vrij verrichten van diensten. Een Europese lidstaat mág echter wel bepaalde documenten op de plaats van dienstverrichting houden om een doelmatige bescherming van de werknemers te dienen. De documenten zouden dan in het bezit kunnen zijn van een werknemer die op het grondgebied van de lidstaat tijdelijk diensten verricht. Dit hoeft echter niet een in Luxemburg woonachtige gevolmachtigde te zijn of een natuurlijke persoon die op het grondgebied van de lidstaat woont.

Onduidelijke controlemaatregelen
Verder bevatte de Luxemburgse wetgeving volgens het Hof onduidelijke controlemaatregelen. Dit kan tot rechtsonzekerheid leiden voor ondernemingen die werknemers aan Luxemburg ter beschikking stellen.

Vakbonden aan banden gelegd
In vakbondskringen wordt de rechterlijke uitspraak gezien als een aantasting van de arbeids- en levensvoorwaarden van alle werknemers in Europa. SP’er Erik Meijer meent dat vakbonden te veel aan banden zijn gelegd. “Ze mogen alleen actie voeren als dit door het Europese Hof gezien wordt als ‘proportioneel’ en als dat in overeenstemming is met de wetgeving van de neoliberale interne markt.” Meijer wil dat aan het Hervormingsverdrag een clausule wordt toegevoegd die dit soort uitspraken eens en voor altijd onmogelijk maakt.

Inspectie en controle zwak punt
Het Europese Hof zegt dat het Luxemburgse arbeidsrecht strijdig is met een Europese detacheringsrichtlijn. De Europese wet gaat daarmee boven een nationale wet. De rechter vindt dat Luxemburg de vrijheid van ondernemers belemmert om in andere landen hun diensten aan te bieden. Voor de SP telt ongelijke beloning zwaarder. Bovendien noemt de partij inspectie en controle bij het vrije verkeer van werknemers en diensten nu een zwak punt.

Nationale dienstverleners benadeeld
De regeringspartij PvdA vindt het absurd dat de staat Luxemburg verbiedt om van werknemers uit andere lidstaten te verlangen dat ze een schriftelijke arbeidsovereenkomst tonen als ze in Luxemburg te werk gesteld worden. Nationale dienstverleners worden hierdoor benadeeld ten opzichte van dienstverleners uit andere landen, meent de partij. Luxemburg verlangt immers een dergelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst van iedereen, ongeacht het land van herkomst, volgens het Hof mag deze nog alleen van de nationale dienstverleners gevraagd worden. De partij staat achter de oproep van de Commissie voor de Interne Markt Commissie aan de Europese Raad en Commissie, om de detacheringrichtlijn te herzien.

Bron: AWVN, 30 juli 2008 , SP, 20 juni 2008 en PvdA, 15 juli 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek