loading
views

Eigenrisicodrager WGA en uitzendkrachten

28 juli 2008

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat al hun werknemers verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Voor uitzendkrachten is in beginsel alleen een verzekering nodig van dienstverband voor onbepaalde tijd.

Dit meldde minister Donner van SZW in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij inging op vragen van CDA-leden Omtzigt en Van Hijum omtrent de eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De kamerleden stelden de vragen naar aanleiding van diverse sites, die meldden dat werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden alleen een verzekering hoeven af te sluiten voor hun werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Werkgever garant voor alle werknemers
In tegenstelling tot vermeldingen op diverse sites, mag de garantie niet worden beperkt tot een bepaalde groep werknemers, stelt Donner. Ook werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden, zijn verplicht ervoor te zorgen dat al hun werknemers, zowel tijdelijke als vaste, in voltijd en in deeltijd verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid.

Polissen exclusief voor vast contract

Het staat verzekeraars en tussenpersonen daarentegen wel vrij polissen aan te bieden voor de zelfstandige WGA waaronder alleen mensen met een vast contract vallen. Deze verzekeringsmaatschappijen heffen alleen premie over de loonsom die hoort bij de werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. De UWV premie moet over de totale loonsom worden betaald.

Schriftelijke garantie
Op grond van artikel 40 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), moet de eigenrisicodrager een schriftelijke garantie overleggen waarin de verzekeraar zich verplicht alle verplichtingen uit het eigenrisicodragen na te komen, indien de eigenrisicodrager dat zelf niet doet of niet (meer) kan doen. Deze garantie strekt zich uit tot alle verplichtingen die voortvloeien uit het zelf dragen van het risico. Daarmee strekt de garantie zich uit tot alle werknemers voor wie de werkgever eigenrisicodrager is.

UWV en de WGA
Aangezien van te voren niet vaststaat welke werknemers in de WGA komen en ten laste van welk fonds de WGA-uitkering komt, moet de garantie zo opgesteld zijn dat ze alle werknemers dekt die het aangaat. Op het moment waarop een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, stelt het UWV vast of dit een werknemer is van wie de WGA-uitkering ten laste van de eigenrisicodrager komt of ten laste van een fonds.

Garantie voor alle werknemers
Er kan geen garantie worden overlegd waarin bij voorbaat werknemers van een bepaalde afdeling of werknemers met een bepaald contract buiten de garantie vallen, want pas op het moment van de WGA-intrede staat vast of ze onder de verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen (en daarmee ook de garantie) vallen of niet.

Ziektewet gaat voor WGA
De werknemer die bij afloop van een tijdelijk dienstverband ziek is, heeft meestal recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW). De WGA-uitkeringen aan werknemers, die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht hadden op ziekengeld, worden door UWV niet verhaald op een werkgever die eigenrisicodrager is voor het WGA-risico. Er treden dan ook geen ongewenste financiële effecten op voor bedrijven. De garantiestelling moet conform artikel 40 van de Wfsv betrekking hebben op alle verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen.

Tijdelijke dienstverbanden en uitzendkrachten
In geval van tijdelijke dienstverbanden en uitzendkrachten hoeft een eigenrisicodrager alleen werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd te verzekeren. Werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd vallen namelijk altijd onder het Vangnet Ziektewet. Derhalve kan hun WGA-uitkering nooit voor rekening van de eigenrisicodrager komen. Uitzondering op deze regel is wanneer werknemers gedurende de ziekteperiode alsnog een vast dienstverband krijgen.

Verplichtingen eigenrisicodragen
De garantiestelling waarop verzekeraars aangesproken worden, heeft betrekking op alle verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen voor de WGA, ongeacht de polisvoorwaarden. Verzekeraars kunnen de premie stellen zoals ze wenselijk achten en daarbij ook de berekening gebruiken die ze willen. De verzekering moet dus voor alle werknemers worden afgesloten, maar de premiegrondslag kan gerelateerd zijn aan de loonsom van werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Derhalve kan WGA voor eigenrisicodragers die (relatief) veel werknemers op basis van een tijdelijk contract in dienst hebben, financieel voordelig uitkomen.

WGA blijft onveranderd
Donner ziet naar aanleiding van de Kamervragen geen reden tot overleg met het Verbond van Verzekeraars, of tot aanpassing van de wetgeving of tot verscherping van het toezicht.

Bron: SZW, 3 juni 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek