loading
views

Werkgever niet aansprakelijk na ongeval

16 juli 2008

Een werkneemster die in 2001 een ernstig verkeersongeval overkwam, heeft de geleden schade niet op haar werkgever kunnen verhalen.

Het feit dat zij, naar eigen zeggen, de overuren kon declareren bij haar werkgever, maakte in dit geval geen verschil. Een werkgever is alleen aansprakelijk voor schade van een werknemer, wanneer de schade door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is opgelopen. Bovendien moet de schade het gevolg zijn van een tekortschieten door de werkgever in de zorg voor de veiligheid van de werknemer.

Het ongeval
Na afloop van een teambespreking reed een werkneemster ’s avonds laat naar haar woonadres. Op de terugweg is haar een ernstig ongeval overkomen, mogelijk als gevolg van een verkeersmanoeuvre van een onbekend gebleven medeweggebruiker. Door het ongeval heeft de werkneemster ernstig letsel opgelopen, waarvan zij nog steeds de gevolgen ondervindt. Zij is voor 65-80% arbeidsongeschiktheid geraakt.

Waarborgfonds Motorverkeer
De werkneemster heeft het Waarborgfonds Motorverkeer verzocht de door haar geleden schade te vergoeden. Het Waarborgfonds heeft dat verzoek echter afgewezen omdat het bewijs van schuld en betrokkenheid van een ander motorrijtuig ontbreekt.

De werkgever
Ook de werkgever wilde niet bijdragen in de schadevergoeding. De werkgever had ten tijde van het ongeval een verzekering gesloten ter dekking van werkgeversaansprakelijkheid voor (letsel)schade, waarbij echter schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is uitgesloten.

Uitoefening van werkzaamheden
Het hof oordeelde dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden “in de uitoefening van de werkzaamheden” in de zin van art. 7:658 lid 2 BW. Dit artikel schept voor de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer en de door deze te gebruiken werktuigen. Hoewel deze zorgplicht ruim moet worden geïnterpreteerd, valt daaronder niet de situatie waarbij een werknemer onderweg van zijn werk naar huis een verkeersongeval krijgt.

Billijkheid en redelijkheid
Het hof vond ook geen aanknopingspunt voor aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 6:611 BW; redelijkheid en billijkheid. Dit omdat het werk en het ongeval niet voldoende met elkaar in verband stonden.

In de uitoefening van werkzaamheden
Een werknemer kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding van zijn werkgever wanneer dat ongeval plaats vindt tijdens het woon-werkverkeer en wanneer de desbetreffende reistijd als overuren bij de werkgever mocht worden gedeclareerd. Bovendien moet de schade zijn opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Zo bleek uit het oordeel van de Hoge Raad.

Andere situatie
Dit was het geval in een andere situatie, waarbij een werknemer, in verband met een door zijn werkgeefster aanvaarde opdracht, aangewezen was op zijn eigen auto om het vervoer te verzorgen van zichzelf en enkele medewerknemers. De werknemers moesten op de, ver afgelegen locatie hun werkzaamheden uitvoeren. De werknemer die de auto bestuurde kreeg op grond van terzake geldende CAO-bepalingen een reisurenvergoeding, een autokostenvergoeding en een meerijderstoeslag.

Werkgever wel aansprakelijk
Hierbij kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden, op grond van voornoemd artikel, van redelijkheid en billijkheid. Ook als de verzekering de schade niet dekt; de werknemer lijdt hier namelijk schade door een verkeersongeval dat plaats vindt tijdens verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. De aansprakelijkheid geldt natuurlijk niet wanneer de werknemer opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.

Reis naar huis
In het geval van voornoemde werkneemster kan de reis naar huis niet worden beschouwd als vervoer dat op één lijn te stellen is met vervoer krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Ookal zou het hier gaan om overuren die de werkneemster bij haar werkgever mocht declareren. Een twistpunt tussen de werkgever en de werkneemster, wat in deze situatie geen verschil uitmaakte.

Bron: Rechtspraak.nl, 30 november 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek