loading
views

EVV hekelt nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn

11 juli 2008

De Europese vakbeweging (EVV) heeft afstand genomen van het akkoord over de nieuwe Arbeidstijdenrichtlijn. Over de Uitzendrichtlijn is de EVV wel positief.

De Europese Ministers van Sociale Zaken hebben op 10 juni dit jaar een akkoord bereikt over de uitzend- en arbeidstijdenrichtlijn. Minister Donner noemde het akkoord toen “een stap vooruit”. Het akkoord moet nog een keer in het Europees Parlement worden besproken. FNV Bondgenoten beraadt zich in EVV-verband op acties om dit te beïnvloeden.

De Uitzendrichtlijn
De nieuwe Uitzendrichtlijn regelt het principe van gelijke behandeling van tijdelijke werknemers en werknemers in vaste dienst. Hiervan kan worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of (als een systeem van algemeen verbindend verklaarde cao’s ontbreekt) een ander akkoord tussen sociale partners op nationaal niveau. Dit kan ook een ‘qualifying period’ (overgangsperiode) inhouden.

EVV positief
De EVV is over het geheel genomen positief over de afspraken die nu zijn gemaakt over de Uitzendrichtlijn. en stelt het Europees Parlement voor om deze richtlijn via een snelle procedure af te ronden.

De Arbeidstijdenrichtlijn
De Arbeidstijdenrichtlijn heeft nu een werkweek met een maximumnorm van gemiddeld 48 uur arbeid. Van deze richtlijn kon tot nog toe alleen afgeweken worden via een cao. Nu komt daarbij de mogelijkheid om dat te doen bij wet, met als enige voorwaarde “consultatie van de sociale partners op het geëigende niveau”.

Opt-out verzwakt positie werknemer
De EVV ziet deze ‘opt-out’ (het afwijken van de gemiddeld 48-urige werkweek) als het resultaat van een ingewikkeld steekspel tussen landen, waarbij de Uitzendrichtlijn een versterking van de positie van uitzendkrachten bewerkstelligt, maar een verzwakking van de bescherming van de werknemer op het gebied van de arbeidstijden. De vakbeweging wil meer voorwaarden, om risico’s voor veiligheid en gezondheid te beperken.

Lidstaten divers over arbeidstijd
Zo vindt de EVV dat een werkgever die de referentieperiode wil verlengen zijn werknemers en hun vertegenwoordigers goed moet informeren en raadplegen. De vakbeweging stelt bovendien dat voor werknemers met meerdere contracten de arbeidstijd bij elkaar opgeteld moet worden. Nu gaan de lidstaten hier heel divers mee om.

Aanwezigheidsdiensten
Als gevolg van uitspraken van het Europese Hof moet nu nog alle tijd tijdens aanwezigheidsdiensten volledig worden meegeteld als arbeidstijd. Omdat dit grote gevolgen heeft gehad voor personeel bij brandweer, ambulancepersoneel en artsen in ziekenhuizen, dringen veel landen aan op aanpassing van de huidige richtlijn. Deze ontwikkelingen maken het moeilijk om de opt-out uit te sluiten.

Voorwaarden Europese ministerraad
De EVV onderschrijft daarom de voorwaarden die de Europese ministerraad heeft opgesteld, om een individuele afwijking van de gemiddeld 48-urige werkweek mogelijk te maken, op de volgende punten:
– de opt-out clausule moet na 36 maanden beëindigd worden
– opt-out moet expliciet toegestaan zijn bij cao of bij wet (na consultatie sociale partners)
– individuele instemming is vereist
– werknemer mag geen nadeel ondervinden van weigering in te stemmen
– werkgever moet register bijhouden van werknemers met opt-out
– instemming tijdens de eerste 4 weken van de arbeidsovereenkomst is nietig
– gemiddeld maximaal 60 uur arbeid per week, gemeten over 3 maanden.
– gelijktijdig gebruik door een lidstaat van opt-out clausule en verlenging van de referentieperiode tot 12 maanden is niet toegestaan.

Hekelpunten
De EVV hekelt echter drie andere punten. Te weten: de grens van maximaal 65 uur gemiddeld (waarbij de inactieve tijd van aanwezigheidsdiensten meetelt als arbeidstijd), de instemmingsperiode van 1 jaar (moet naar 6 maanden), en de uitzondering voor werknemers die minder dan 10 weken in een periode van 12 maanden bij een werkgever werken.

Effect werk en privé
De EVV wil een harder recht voor de werknemer om een verzoek in te dienen voor wijziging van arbeidstijd of rooster, met de verplichting van werkgever om een dan serieuze belangenafweging te maken. De vakbeweging is bovendien cynisch over het mogelijke effect van de afspraken met betrekking tot de combinatie werk en privé.

Opt-out heet hangijzer
Het EVV geeft aan nauw te willen samenwerken met het Europese Parlement in de tweede lezing om te komen tot of een verwerping van de voorstellen van de Raad of tot een drastische aanpassing. Daarbij moet volgens de vakbeweging de Richtlijn arbeidstijden losgeweekt worden van de Uitzendrichtlijn. FNV Bondgenoten zal in FNV-verband de insteek van de EVV ondersteunen. De bond verwacht dat vooral de combinatie aanwezigheidsdiensten met opt-out een heet hangijzer wordt. Het akkoord over de Arbeidstijdenrichtlijn zal vermoedelijk in september 2008 nog een keer aan het Europese Parlement moeten worden voorgelegd. De vraag is in hoeverre het EP nog wijzigingen zal (kunnen) aanbrengen.

Meer over Europese richtlijn >>

Bron: FNV Bondgenoten, 10 juli 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek